گیاه Weigela floribunda

Weigela floribunda
-
0
(Siebold.&Zucc.)K.Koch.
-
1
Caprifoliaceae

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

برگ