گیاه Weinmannia racemosa

Weinmannia racemosa
-
0
L.f.
Kamahi
2
Cunoniaceae

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
ماده رنگ