گیاه Wikstroemia sikokiana

Wikstroemia sikokiana
-
0
Franch.&Sav.
-
0
Thymelaeaceae

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

کاغذ