گیاه Wisteria floribunda

Wisteria floribunda
-
0
(Willd.)DC.
Japanese Wisteria
2
Leguminosae

عکس

8
8
خزان کننده
بالا رونده
متوسط
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

فیبر