گیاه Yucca angustissima

Yucca angustissima
-
0
Engelm. ex Trevir.
-
3
Agavaceae

عکس

0.4
0
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

جاروب
سبد
صابون
فیبر
قلم مو