گیاه Yucca gloriosa

Yucca gloriosa
زنگوله ای
1
L.
Spanish Dagger
2
Agavaceae
Y. ellacombei

عکس

1.8
1.2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تمیزکننده زخم
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر