گیاه Yucca harrimaniae

Yucca harrimaniae
-
0
Trelease.
Spanish Bayonet
2
Agavaceae

عکس

0.4
0
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

جاروب
صابون
فیبر