گیاه Yucca recurvifolia

Yucca recurvifolia
-
0
Salisb.
-
3
Agavaceae
Y. gloriosa recurvifolia. Y. pendula. Y. recurva.

عکس

2.5
1
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
دست
بله
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ساقه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
فیبر