گیاه Zanthoxylum beecheyanum

Zanthoxylum beecheyanum
-
1
K.Koch.
-
2
Rutaceae

عکس

0.8
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه