گیاه Zieria smithii

Zieria smithii
-
1
Andrews.
Sandfly Bush
0
Rutaceae
Z. arborescens. Z. lanceolata.

عکس

1.8
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
ماده رنگ