گیاه Zizania aquatica

Zizania aquatica
-
0
L.
Wild Rice
5
Gramineae

عکس

3.5
0.2
-
یکساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ساقه