گیاه Zizania latifolia

Zizania latifolia
-
1
(Griseb.)Turcz. ex Stapf.
Manchurian Wild Rice
4
Gramineae
Z. caducifolia.

عکس

3.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
ریشه
ساقه
گل

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)