گیاه Zizia aurea

Zizia aurea
-
1
(L.)Koch.
Golden Alexanders
2
Umbelliferae

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
خواب آور

استفاده خوراکی

گل