گیاه Ziziphus jujuba

Ziziphus jujuba
عناب
3
Mill.
Jujube
3
Rhamnaceae
Z. sativa. Z. vulgaris. Z. zizyphus. (L.)Karsten. Rhamnus zizyphus.

عکس

10
7
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پادزهر
پوست
خلط آور
خنک کننده
خواب آور
سرطان
ضد درد
ضماد
قابض
قفسه سینه
مخدر

استفاده خوراکی

برگ
جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
زغال چوب
سوخت