گیاه Zoysia japonica

Zoysia japonica
-
0
Steud.
Korean Lawn Grass
1
Gramineae
Z. pungens. non Willd. Z. pungens japonica. Osterdamia japonica.

عکس

0.2
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ساقه