تیره شمشاد یا گوشوارک (Celastraceae)

فرم کلی تیره : گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی؛ صمغ آور یا دارای شیره ی رنگی، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. برگ ها متناوب یا متقابل؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها زوداُفت.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری، یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Celastraceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Celastrales .

این خانواده دارای ۸۵۰ گونه می باشد.

شمشاد ها بطور کلی از دو خانواده بسیار نزدیک بهم خانواده  celastraceae  و خانواده  Buxaceae میباشند. درختی یا درختچه‌ای هستند،

گیاهانی پایا و پردوام اما کند رشد اند و پس از ۵ سال به ارتفاع ۱ متر می رسند.

 

گونه های  خانواده Celastraceae  در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Oriental Bittersweet
Celastraceae
Climbing Bittersweet
Celastraceae
Winged Spindle Tree
Celastraceae
Winged Spindle Tree
Celastraceae
Strawberry Bush
Celastraceae
Wahoo
Celastraceae
Celastraceae
Spindle Tree
Celastraceae
Celastraceae
Winter Creeper
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Japanese Spindle Tree
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Celastraceae
Mayten Tree
Celastraceae
Celastraceae

تیره مارچوبگان (Asparagaceae)

مارچوبگان (نام علمی: Asparagaceae) نام تیره‌ای از گیاهان گل‌دار در راسته مارچوبه‌سانان تک‌لپه‌ای است.

مارچوبگان یا تیره مارچوبه، گیاهانی بالا رونده یا دارای اعضای چوبی و حتی در بعضی انواع به صورت درختچه‌های کوچک اند برگهایی ساده یا فلس مانند یا به‌جای برگ معمولاً دارای صفحه پهنی شبیه به آن و به نام کلادود Caladode هستند. بعضی از آنها پهنکی با رگبرگ منشعب دارند گلهای آنها به رنگ‌های سفید یا زرد رنگ نر و ماده ولی اغلب بر دو نوع نر و ماده دوپایه یا پلی گام است و این حالت که در اغلب آنها مشاهده می‌شود بر اثر عدم رشد و از بین رفتن یکی از اعضای اصلی گل یعنی پرچم مادگی در آنها پیش آمده‌است .

وجود صفاتی نظیر ساقه زیرزمینی صفحات یا الیاف باریک و سبز رنگی به نام کلادود وجود گل آذین در محور ساقه داشتن گلهایی بر ۲ نوع نر و ماده (۲ پایه یا پلی گام) میوه ای به صورت سته و غیره این گیاهان را از گیاهان تیره لاله می تواند به خوبی مجزا سازد.

انواع مفید و دارویی معدودی در این تیره وجود دارند که بعضی از آنها واجد مواد موثر اند ریزوم بعضی از آنها به مصارف تغذیه می رسد معدودی از آنها را نیز در صنعت مورد استفاده قرار می دهند.

گونه های خانواده Asparagaceae  در شبکه گیاهی ایران:   

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Chinese Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Fern Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus
Asparagaceae
Shatavari
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus Fern
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae

تیره پسته،تیره سماق (Anacardiaceae)

فرم کلی تیره Anacardiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

این تیره،که درایران گاهی به تیره پسته وگاهی به تیره انبه معرف است، گیا هانی درختی هستند که در مناطق گرم انتشار جغرافیایی گسترده ای دارند، زیرا این مناطق را بر مناطق معتدل، بویژه معتدل سرد، ترجیح می دهند. عده ای از گیاه شناسان، این تیره وتیره کندر (بور سراسه) را دو زیر تیره از تیره ای به نام تر بنتاسه می شناسند. ولی این تیره به تیره سداب بسیار نزدیک است واز لحاظ نداشتن کیسه های ترشح کننده، داشتن مجاری ترشح کننده وبر چه های همیشه به هم پیوسته با آن فرق دارد و به طور کلی گیاهانی چوبی با برگهای ساده یا مرکب بدون گوشوارک هستند. گلهای این گیاهان منظم اند ، ولی گرایشی محسوس درجهت نامنظم شدن در آنها دیده می شود.گلهامعمولاًنرماده یاتک جنس،باکاسه وجام پنج پرونافه ای اُبدیپلوستمون اند ودرعین حال ممکن است همه پرچمهای آنها بارورنباشند ویا ۵پرچم آنها اساساًرشد نکنند.ازاختصاصات دیگرنافه وجود دیسک بین پرچمی دراین گروه از گیاهان است.

تکثیر سماق از طریق قلمه، پاجوش و بذر صورت می­گیرد. که رایج‌ترین روش آن از طریق کشت پاجوش می‌باشد. بذرهای سماق دارای رکود فیزیولوژیکی و فیزیکی می‌باشد.

گونه های خانواده سماق  Anacardiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Smoke Tree
Anacardiaceae
Chittamwood
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Lemon Sumach
Anacardiaceae
Chinese Gall
Anacardiaceae
Dwarf Sumach
Anacardiaceae
Elm-Leaved Sumach
Anacardiaceae
Western Poison Oak
Anacardiaceae
Smooth Sumach
Anacardiaceae
Lemonade Berry
Anacardiaceae
Desert Sumach
Anacardiaceae
Sugar Bush
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Poison Ivy
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Wax Tree
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Eastern Poison Oak
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Skunk Bush
Anacardiaceae
Stag’s Horn Sumach
Anacardiaceae
Lacquer Tree
Anacardiaceae
Poison Sumach
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
California Peppertree
Anacardiaceae
Huigen
Anacardiaceae