تیره Polemoniaceae

فرم کلی تیره Polemoniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی. یکساله تا چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. برگ ها متناوب یا متقابل یا چرخشی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

این تیره از لحاظ داشتن تخمدان سه برچه ای و وضع رافه تخمک با تیره های هیدروفیلاسه و بورژانیاسه تقاوت دارد. پله مونیاسه ها بیشتر در سرزمینهای خارج از نواحی گرمسیری بویژه در غرب امریکای شمالی انتشار درند. این گیاهان علفی، گاهی بالا رونده و یا خرنده و دارای برگهائی فاقد گوشوارک اند گلها منظم غالباً مجتمع در گل آذینهای گرزن دارای کاسه و جام و پرچم پنج پر و مادگی سه پر هستند تخمدان آنها سه خانه ای دارای یک خامه منفرد و محتوی تخمکهای فراوان واقع بر جفت محوری است. تخمک ها آناتروپ هستند و اگر تعدادشان کم باشد.
سفت آنها در جهت بالا قرار دارد. میوه کپسول و دانه دارای آلبومن و جنین سبز رنگ است تیره پله مونیاسه دارای جنسهای زینتی مانند Phlox ، Gilia , Polemonium و غیره است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا، استرالیا و شرق آمریکای جنوبی. X=6, 7, 8, 9 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Polemoniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۳۰۰ گونه است.

Ipomopsis aggregata

گونه های خانواده Polemoniaceae  درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Skyrocket
Polemoniaceae
Polemoniaceae
Skunk Weed
Polemoniaceae
Garden Phlox
Polemoniaceae
Jacob’s Ladder
Polemoniaceae
Abcess Root
Polemoniaceae
 • 1
  Share

تیره چشم شیر،تیره ترب شیر(Podophyllaceae)

~  Berberidaceae

فرم کلی تیره Podophyllaceae: گیاهانی علفی، دوساله. با برگ های متراکم اولیه، دارای ریزوم (معمولاً ریزوم و ریشه ها گوشتی). برگ ها متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، ساده یا مرکب، سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای. پهنک برگ ساده، بریده بریده، پنجه ای یا دوقسمتی، رگبرگ پنجه ای.

گونه های این خانواده در تیره ~  Berberidaceae  قرار گرفته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی قطب شمال. مناطق معتدله. نواحی معتدله شمالی، بخصوص شرق آسیا و شمال شرق آمریکا.

طبقه بندی خانواده Podophyllaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه است.

Podophyllum peltatum

گونه های خانواده Podophyllaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Podophyllaceae
Himalayan May Apple
Podophyllaceae
American Mandrake
Podophyllaceae
Podophyllaceae
Podophyllaceae
 • 1
  Share

تیره Podocarpaceae

بوداکاجیان (نام علمی: Podocarpaceae) نام یک تیره از راسته کاج  سانان است.

Prumnopitys ferruginea

گونه های خانواده Podocarpaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kahikatea
Podocarpaceae
Rimu
Podocarpaceae
Podocarpaceae
Huon Pine
Podocarpaceae
Yellow Silver Pine
Podocarpaceae
Podocarpaceae
Nagi
Podocarpaceae
Alpine Celery Pine
Podocarpaceae
Celery Top Pine
Podocarpaceae
Tanekaha
Podocarpaceae
Tasmanian Podocarp
Podocarpaceae
Australian Plum
Podocarpaceae
Podocarpaceae
Kusamaki
Podocarpaceae
Alpine Totara
Podocarpaceae
Chilean Podocarp
Podocarpaceae
Willowleaf Podocarp
Podocarpaceae
Totara
Podocarpaceae
Plum-Fruited Yew
Podocarpaceae
Miro
Podocarpaceae
Matai
Podocarpaceae
 • 1
  Share

تیره کلاه میر حسین(Plumbaginaceae)

فرم کلی تیره Plumbaginaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب سوزنی یا خطی یا کشیده؛ درصورت بریده بودن به شکل پرمانند؛ با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی، بویژه علفزارهای نمکی و سواحل دریاها. X=6-9 .

طبقه بندی خانواده : زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده Plumbaginaceae دارای ۷۷۵ گونه است.

Ceratostigma plumbaginoides

گونه های خانواده Plumbaginaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sea Thrift
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Chinese Plumbago
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbago
Plumbaginaceae

 

 • 1
  Share

تیره چنار(Platanaceae)

فرم کلی تیره Platanaceaeدرختانی بزرگ. خشکی پسند. برگها خزاندار؛ در اندازه های متوسط تا بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده؛ پنجه ای؛ دارای رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها دارای رشد هماهنگ؛ فلس مانند؛ زوداُفت. حاشیه پهنک برگ دندانه دار؛ پهن. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

گونهٔ چنار خاوری (Platanus orientalis) در ایران نیز می‌روید و بیشه‌های طبیعی آن دیده می‌شود. درخت چنار از جمله درختانی است که اگر محیط برای آن فراهم شود عمر و رشد زیادی دارد.

تولیدمثل و گرده افشانی : گل های بارور دارای وظایف نرینگی و مادینگی. گیاهانی یک پایه. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل. آمریکای شمالی، جنوب شرق اروپا، آسیای جنوبی و شرقی. X=7 . تعداد کروموزوم های پایه این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Platanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و تنها یک جنس Platanus است.

Platanus occidentalis

گونه های خانواده Platanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Buttonwood
Platanaceae
Oriental Plane
Platanaceae
 • 1
  Share

تیره بار هنگ (Plantaginaceae)

فرم کلی تیره Plantaginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ آبدار یا غیرآبدار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ خطی یا نیزه ای یا یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی ماده، یا یکپایه. گرده افشانی توسط باد، یا توسط باد و حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=4-12(+) .

طبقه بندی خانواده Plantaginaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۲۷۰ گونه است.

Plantago Psyllium (اسفرزه):

گیاهی علفی ، یکساله به ارتفاع ۱۰تا۳۵ سانتیمتر که به حالت وحشی در نواحی مختلف مختلف مدینترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا منجمله ایران می روید.از مشخصات آن این است که برگ هایی باریک ،دراز ، نوک تیز و مجتمع به وضع متقابل یا سه تایی بر روی ساقه دارد.گل های آن به صورت سنبله هاییبر روی پایه بلند ظاهر می گردد، دارای براکته های باریک در قاعده گل آذین اند.میوه اش پوشینه شکوفا دو خانه است. این گیاه و دو گونه دیگر آن به نام های P.cynops L. P.indica L. , P.ramosa از نظر درمانی به مصارف مشابه می رسند. مخلوط دانه این گیاهان ،در بازرکانی تحت عنوان اسفرزه در معرض استفاده قرار می گیرد. خواص درمانی :از دانه گیاهان مذکور در رفع یبوست های مقاوم ،اسهال های ساده ، درد های ناشی از التهاب کلیه و مثانه و همچنین در خون آمدن از ریه استفاده به عمل می آید.

.Plantago coronopus L:

گیاهی است یکساله یا دو ساله که اغلب در ماسه زار ها ودشت های سواحل دریاها ،اراضی دارای شوره و نواحی گرم می روید.از مشخصات آن این است که برگ های آن در قاعده ساقه واقع است و پهنک آن نیز عموما باریک ،دراز و منقسم به تقسیمات عمیق یا دندانه دار می باشد.گل های آن مجموعا سنبله های باریک ودرازی به وجود می آورند که هر یک بر روی پایه بلندی منتهی به ناحیه یقه، واقع است.میوه آن کوچک ، محتوی ۳تا۵ دانه قهوه ای است. خواص درمانی : کلیه قسمت های گیاه اثر مدر دارد . از دانه اش نوعی کولیر ،جهت رفع ورم چشم تهیه می شود.

.Plantago major L:

نام‌های‌ رایج‌: بارتنگ‌، بارهنگ‌ کبیر، لسان‌ الحمل‌، لسان‌ الحمل‌کبیر، رماج‌ولک‌، چرغول‌. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. سابقه آن به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها است. برگ‌های آن تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند ترکیبات شیمیایی: برگ‌ و ریشه‌ بارهنگ‌ کبیر دارای‌ موسیلاژ، صمغ‌، اسیدهای‌ آلی‌، تانن‌، انورتین‌،امولسیون‌ و گلوکوزیدی‌ به‌نام‌ اوکوبین‌، دیاستاز، هتروزید، مواد رنگی‌، ساکارز (درتخم‌)، پکتین‌، اسید سیتریک‌، ساپوزید (در برگ‌) و در خاکستر آن‌ املاح‌ مختلف‌سدیم‌، منیزیم‌، پتاسیم‌ به‌طور فراوان‌ موجود است‌.دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی است. قسمت‌ مورد استفاده‌ بارهنگ‌ برگهای‌ خشک‌ شده‌ و بندرت‌ تازه‌، دانه‌ و ریشه‌آن‌ است‌. برگهای‌ آن‌ در بهار تا پیش‌ از زمان‌ گل دادن‌ جمع‌آوری‌ می‌شود و به‌سرعت‌در آفتاب‌ در ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ سانتیگراد باید خشکانده‌ شود. محل رویش گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید. در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید. خواص‌ درمانی ‌: طبع‌ بارهنگ‌ سرد و خشک‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر دارای‌ خواص‌ قابض‌، تب‌بر، تونیک‌، نرم‌کننده‌، تصفیه‌کننده‌خون‌، ضد اسهال‌، محرک‌، معرق‌، مدر، ضد رماتیسم‌ و ضد اسهال‌ خونی‌، ضدالتهاب‌ کلیه‌ و مثانه‌، و ضد باکتری‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر در موارد خونرویهای‌ ریوی‌، وجود خون‌ در اخلاط‌، عفونتهای‌مجاری‌ تنفسی‌، التهابات‌ چشمی‌، بیماریهای‌ کبدی‌، زردی‌، استفراغ‌، رفع‌ناراحتی‌های‌ آسم‌ مرطوب‌ و برونشیتی‌، اسهال‌های‌ ساده‌ و خونی‌، ورم‌ مخاط‌دهان‌، درد دندان‌، التیام‌ زخم‌، کولیک‌، مالاریا، سوزاک‌، احساس‌ سوزش‌ در لوله‌مری‌، نزله‌ مجاری‌ ادرار و دستگاه‌ هضم‌، رفع‌ تحریکات‌ در نزله‌های‌ مزمن‌ برونشها استفاده‌ می‌گردد.

 

Plantago arenaria

گونه های خانواده  Plantaginaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Psyllium
Plantaginaceae
Plantaginaceae
French Psyllium
Plantaginaceae
Che Qian Zi
Plantaginaceae
Mexican Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Buck’s-Horn Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
Common Plantain
Plantaginaceae
Sea Plantain
Plantaginaceae
Hoary Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Blond Psyllium
Plantaginaceae
Fleawort
Plantaginaceae
Blackseed Plantain
Plantaginaceae
 • 1
  Share

تیره Pittosporaceae

فرم کلی تیره Pittosporaceae: درختی، درختچه ای و بالارونده، با شیره رنگی یا بدون صمغ و بدون شیره رنگی. دارای اسانس یا بدون اسانس یا بدون رزین. گیاهانی اتوتروف. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا مارپیچی، معمولاً علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهان معمولاً هرمافرودیت یا به ندرت تک جنسی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. X=12 .

طبقه بندی خانواده   Pittosporaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Apiales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Billardiera longiflora

گونه هایخانواده   Pittosporaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Appleberry
Pittosporaceae
Appleberry
Pittosporaceae
Common Appleberry
Pittosporaceae
Christmas Bush
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Karo
Pittosporaceae
Tarata
Pittosporaceae
Weeping Pittosporum
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Tawhiwhi
Pittosporaceae
Tobira
Pittosporaceae
Cheesewood
Pittosporaceae
 • 1
  Share

تیره Pistaciaceae

~  Anacardiaceae

فرم کلی تیره Pistaciaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، رزین دار. برگ ها متناوب، دارای دمبرگ، مرکب، سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گونه های این خانواده در تیره  Anacardiaceae  قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی یا دارای اثر ناچیزی از مادگی.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مدیترانه تا افغانستان، آسیای شرقی، مالزی، جنوب شرق ایالات متحده آمریکا و آمریکای مرکزی.

طبقه بندی خانواده Pistaciaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و تنها یک جنس Pistacia  است.

Pistacia vera

گونه های خانواده خانواده Pistaciaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Betoum
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Chinese Pistache
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Mastic Tree
Pistaciaceae
Terebinth
Pistaciaceae
Pistachio
Pistaciaceae
 • 1
  Share

تیره کاج(Pinaceae)

گیاهان این تیره درخت ( و به ندرت بوته) هایی به بلندی ۲ تا ۱۰۰ متر هستند و به استثنای Larix و Pseudolarix ، اکثراً همیشه سبز دارای صمغ، تک لپه با شاخه هائی کمی مقابل هم یا پیچان و برگ های سوزنی می باشند.

مخروط های ماده بزرگ و معمولاً چوبی به طول ۲ تا ۶۰ سانتی متر با فلس های متعدد که به صورت مار پیچ قرار گرفته و با هر فلس دو دانه بالدار دیده می شود. مخروط های نر کوچک به طول ۰/۵ تا ۶ سانتی متر بوده و پس از گرده افشانی به سرعت می افتند. گرده با باد انتشار می یابد . انتشار دانه هم در غالب موارد با باد است ولی بعضی گونه ها دارای دانه های بزرگ و بال های کاهش یافته است و توسط پرندگان انتشار می یابد .

کاج تهران

کاج تهران گونه ای همیشه سبز از جنس Pinus در خانواده Pinaceae بومی ایران ، افغانستان، پاکستان و روسیه است که سریع الرشد بوده و به ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ فوت میرسد.

از میوه درخت کاج به شکل گسترده ای در صنایع دستی و هنرهای تزئینی نیز استفاده می شود. همچنین برخی از کاجها بذرهای بزرگی تولید می کنند که در صنایع غذایی (همانند دانه های خوراکی و یا در دستورالعمل پخت برخی از غذاها) مورد استفاده قرار میگرد. دانه های خوراکی کاج علاوه بر طعم مطبوعی که دارند سرشار از ویتامینهای A و C هستند. از این گیاه به عنوان باد شکن و همچنین درخت کریسمس نیز استفاده می شود.

کاج داگلاس

کاج داگلاس به عنوان دومین کاج بلند و طویل در جهان معروف است. این درخت حدود ۶۰ تا ۷۰ متر ارتفاع و یا بیشتر نیز می تواند رشد کند. قطر تنه آن به ۱٫۵ تا ۲ متر نیز می رسد. بزرگترین درختان این گونه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر ارتفاع و حدود ۴٫۵ تا ۶ متر نیز قطر تنه دارند. این درختان معمولاً بیش از ۵۰۰ سال عمر می کنند و در برخی موارد، طول عمر بیش از ۱۰۰۰ سال نیز مشاهده شده است.

Pseudotsuga menziesii
کاج کلرادو

درخت کاج کلرادو (pinus edulis) گیاهی است همیشه سبز از خانواده کاجیان که بومی شمال غربی آمریکا میباشد.
این کاج در کلرادو، شرق و مرکز یوتا ، نیومکزیکو و در کوههای گوادلوپ در آمریکا به وفور دیده میشود .
معمولا این درخت در ارتفاعات ۱۶۰۰ متری یافت میشود.
این درخت در سال ۱۸۴۸ توسط جرج انگلمن در شمال مکزیک کشف شد.
کاج کلرادو درختی به نسبت مقاوم میباشد که هم جنبه زینتی دارد و هم به عنوان درخت کریسمس استفاده میشود.

Pinus edulis

 

گونه های خانواده Pinaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Silver Fir
Pinaceae
Red Fir
Pinaceae
Balsam Fir
Pinaceae
Grecian Fir
Pinaceae
Colorado Fir
Pinaceae
Pinaceae
Momi Fir
Pinaceae
She Balsam
Pinaceae
Grand Fir
Pinaceae
Nikko Fir
Pinaceae
Subalpine Fir
Pinaceae
Californian Red Fir
Pinaceae
Pinaceae
Caucasian Fir
Pinaceae
West Himalayan Fir
Pinaceae
Noble Fir
Pinaceae
Pinaceae
Sacred Fir
Pinaceae
Pinaceae
Siberian Fir
Pinaceae
Himalayan Fir
Pinaceae
Flaky Fir
Pinaceae
Veitch Fir
Pinaceae
Pinaceae
Atlas Deodar
Pinaceae
Deodar
Pinaceae
Cedar Of Lebanon
Pinaceae
Pinaceae
Larch
Pinaceae
Dahurian Larch
Pinaceae
Japanese Larch
Pinaceae
Tamarack
Pinaceae
Sub-Alpine Larch
Pinaceae
Western Larch
Pinaceae
Larch
Pinaceae
Siberian Larch
Pinaceae
Dunkeld Hybrid Larch
Pinaceae
Norway Spruce
Pinaceae
Chinese Spruce
Pinaceae
Sargent Spruce
Pinaceae
Weeping Spruce
Pinaceae
Mountain Spruce
Pinaceae
White Spruce
Pinaceae
Sakhalin Spruce
Pinaceae
Yezo Spruce
Pinaceae
Black Spruce
Pinaceae
Serbian Spruce
Pinaceae
Caucasian Spruce
Pinaceae
Blue Spruce
Pinaceae
Purple-Coned Spruce
Pinaceae
Red Spruce
Pinaceae
Sitka Spruce
Pinaceae
Morinda Spruce
Pinaceae
White-Bark Pine
Pinaceae
Bristle-Cone Pine
Pinaceae
Chinese White Pine
Pinaceae
Mexican White Pine
Pinaceae
Jack Pine
Pinaceae
Lace-Bark Pine
Pinaceae
Pinaceae
Swiss Stone Pine
Pinaceae
Siberian Pine
Pinaceae
Mexican Pine Nut
Pinaceae
Mexican Pine Nut
Pinaceae
Beach Pine
Pinaceae
Lodgepole Pine
Pinaceae
Big-Cone Pine
Pinaceae
Cerro Potosi Pinyon
Pinaceae
Japanese Red Pine
Pinaceae
Pinaceae
Short-Leaf Pine
Pinaceae
Rocky Mountain Piñon
Pinaceae
Limber Pine
Pinaceae
Chilghoza Pine
Pinaceae
Aleppo Pine
Pinaceae
Pinaceae
Jeffrey Pine
Pinaceae
Pinaceae
Korean Nut Pine
Pinaceae
Sugar Pine
Pinaceae
Smooth-Leaf Pine
Pinaceae
Chinese Red Pine
Pinaceae
Single Leaf Piñon
Pinaceae
Montezuma Pine
Pinaceae
Western White Pine
Pinaceae
Dwarf Mountain Pine
Pinaceae
Bishop’s Pine
Pinaceae
Pinaceae
Austrian Pine
Pinaceae
Corsican Pine
Pinaceae
Pitch Pine
Pinaceae
Japanese White Pine
Pinaceae
Mexican Weeping Pine
Pinaceae
Maritime Pine
Pinaceae
Italian Stone Pine
Pinaceae
Ponderosa Pine
Pinaceae
Dwarf Siberian Pine
Pinaceae
Prickle Pine
Pinaceae
Parry Piñon
Pinaceae
Monterey Pine
Pinaceae
Paper-Shell Piñon
Pinaceae
Red Pine
Pinaceae
Northern Pitch Pine
Pinaceae
Chir Pine
Pinaceae
Digger Pine
Pinaceae
Pond Pine
Pinaceae
Southwestern White Pine
Pinaceae
White Pine
Pinaceae
Scot’s Pine
Pinaceae
Chinese Red Pine
Pinaceae
Loblolly Pine
Pinaceae
Twisted Leaf Pine
Pinaceae
Japanese Black Pine
Pinaceae
Soledad Pine
Pinaceae
Pinaceae
Scrub Pine
Pinaceae
Himalayan Blue Pine
Pinaceae
Golden Larch
Pinaceae
Douglas Fir
Pinaceae
Canadian Hemlock
Pinaceae
Carolina Hemlock
Pinaceae
Chinese Hemlock
Pinaceae
Western Hemlock
Pinaceae
Mountain Hemlock
Pinaceae

 

 

 • 1
  Share

تیره سرخاب کولی(Phytolaccaceae)

فرم کلی تیره Phytolaccaceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای. آبدار یا غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، مارپیچی، علفی یا گوشتی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم، خاردار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

سرخاب‌کولیان (Phytolaccaceae) تیره‌ای است از میخک‌سانان می باشند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. نواحی گرمسیر و معتدل گرم آمریکا، آفریقا، اروپا-آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا. X=9 .

طبقه بندی خانواده Phytolaccaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه است.

Phytolacca esculenta

گونه های  خانواده Phytolaccaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Poke
Phytolaccaceae
Pokeweed
Phytolaccaceae
Bella Sombra
Phytolaccaceae
Phytolaccaceae
 • 1
  Share