تیره Ruscaceae

فرم کلی تیره Ruscaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی. برگ ها بسیار تقلیل یافته تا فلس مانند. مستقل یا بالارونده. برگ ها بسیار کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی.

Liliaceae ,  Asparagaceae

گونه Ruscus aculeatus در خانواده Asparagaceae   قرار گرفته است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی نر یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره. نواحی معتدل. غرب و مرکز اروپا، مدیترانه.

طبقه بندی خانواده Ruscaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۹ گونه است.

Ruscus aculeatus

گونه های خانواده Ruscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Butcher’s Broom
Ruscaceae

تیره Rubiaceae

فرم کلی تیره Rubiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا بالارونده یا علوفه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی؛ غیرآبدار. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی یا آبزی. برگ ها متقابل یا مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه تا دندانه دار

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه، یا یکپایه ی پلی گام، یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

روناسیان (نام علمی: Rubiaceae) تیره‌ای از گیاهان از راستهٔ گل‌سپاسی‌سانان (نام علمی: Gentianales) هستند.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=(6-)9/11(-17) .

طبقه بندی خانواده Rubiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

این خانواده دارای ۶۰۰۰ گونه است.

Pinckneya pubens

گونه های خانواده Rubiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rubiaceae
Squinancy Wort
Rubiaceae
Dyer’s Woodruff
Rubiaceae
Button Bush
Rubiaceae
Sand Coprosma
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Native Currant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Mirror Plant
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Crosswort
Rubiaceae
Goosegrass
Rubiaceae
Northern Bedstraw
Rubiaceae
Rubiaceae
Hedge Bedstraw
Rubiaceae
Sweet Woodruff
Rubiaceae
False Cleavers
Rubiaceae
Threepetal Bedstraw
Rubiaceae
Fragrant Bedstraw
Rubiaceae
Lady’s Bedstraw
Rubiaceae
Partridge Berry
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Bead Plant
Rubiaceae
Snake-Needle Grass
Rubiaceae
Rubiaceae
Bitter Bark
Rubiaceae
Rubiaceae
Asian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Indian Madder
Rubiaceae
Wild Madder
Rubiaceae
Rubiaceae
Madder
Rubiaceae
Field Madder
Rubiaceae
Rubiaceae

تیره گل سرخ (Rosaceae)

فرم کلی تیره Rosaceaeگیاهان درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علوفه ای بصورت چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوششی یا غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند یا برگ مانند. حاشیه پهنک برگ دندانه دار یا یکپارچه. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تیرهٔ گل‌سرخ، گُلسُرخیان، رزاسه (Rosaceae) یکی از  تیره های گیاهی   راستهٔ گل سرخ سانان است.آلو ، ازگیل، زردآلو، سیب، هلو  در این تیره قرار دارند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافردیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=7-9, 17 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Rosaceae : زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

 

Spiraea hirsuta

گونه های خانواده Rosaceae در شبکه گیاهی ایران:

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pirri-Pirri Bur
Rosaceae
Greasewood
Rosaceae
Redshank
Rosaceae
Agrimony
Rosaceae
Harvestlice
Rosaceae
Hairy Agrimony
Rosaceae
Rosaceae
Alpine Lady’s Mantle
Rosaceae
Lady’s Mantle
Rosaceae
Saskatoon
Rosaceae
Cusick’s Serviceberry
Rosaceae
Pacific Serviceberry
Rosaceae
Downy Serviceberry
Rosaceae
Korean Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Allegheny Shadberry
Rosaceae
Apple Serviceberry
Rosaceae
Southern Juneberry
Rosaceae
Snowy Mespilus
Rosaceae
Rosaceae
Pale Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Roundleaf Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Berry
Rosaceae
Utah Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Parsley Piert
Rosaceae
Red Chokeberry
Rosaceae
Black Chokeberry
Rosaceae
Purple Chokeberry
Rosaceae
Goat’s Beard
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Japanese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tibetan Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Spreading Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black-Wood
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cliffrose
Rosaceae
Bronvaux Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Eastern Mayhaw
Rosaceae
Altai Mountain Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Parsley-Leaved Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Azarole
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pear Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fireberry Hawthorn
Rosaceae
Kansas Hawthorn
Rosaceae
Columbian Hawthorn
Rosaceae
Cockspur Thorn
Rosaceae
Sanzashi
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Summer Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Midland Hawthorn
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Big-Fruit Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Hawthorn
Rosaceae
Hungarian Hawthorn
Rosaceae
Western Mayhaw
Rosaceae
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Washington Thorn
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Frosted Hawthorn
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Dotted Hawthorn
Rosaceae
Reverchon’s Hawthorn
Rosaceae
River Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tansy-Leaved Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mock Strawberry
Rosaceae
Loquat
Rosaceae
Apache Plume
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Queen Of The Prairie
Rosaceae
Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Dropwort
Rosaceae
Rosaceae
Woodland Strawberry
Rosaceae
Californian Strawberry
Rosaceae
Beach Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Hautbois Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Indian Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rocky Mountain Strawberry
Rosaceae
Wild Strawberry
Rosaceae
Alpine Strawberry
Rosaceae
Scarlet Strawberry
Rosaceae
Green Strawberry
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Yellow Avens
Rosaceae
White Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Water Avens
Rosaceae
Purple Avens
Rosaceae
Wood Avens
Rosaceae
American Ipecacuanna
Rosaceae
Indian Physic
Rosaceae
Creambush
Rosaceae
Rock Spiraea
Rosaceae
Bachelor’s Button
Rosaceae
Southern Crab
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Manchurian Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Garland Crab
Rosaceae
Apple
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Crab
Rosaceae
Oregon Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Flowering Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kaido Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pearl Berry
Rosaceae
Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Oso Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Squaw Apple
Rosaceae
Christmas Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Photinia
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ninebark
Rosaceae
Silverweed
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pacific Silverweed
Rosaceae
Tormentil
Rosaceae
Rosaceae
Shrubby Cinquefoil
Rosaceae
Gland Cinquefoil
Rosaceae
Woolly Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Norwegian Cinquefoil
Rosaceae
Marsh Cinquefoil
Rosaceae
Rough-Fruited Cinquefoil
Rosaceae
Cinquefoil
Rosaceae
Rock Cinquefoil
Rosaceae
Old Field Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rui Ren
Rosaceae
Rosaceae
Alabama Cherry
Rosaceae
Allegheny Plum
Rosaceae
American Plum
Rosaceae
Rosaceae
Desert Peach
Rosaceae
Chickasaw Plum
Rosaceae
Sand Plum
Rosaceae
Clove Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Apricot
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Dwarf Almond
Rosaceae
Western Sand Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bokhara Plum
Rosaceae
Briançon Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Taiwan Cherry
Rosaceae
Greyleaf Cherry
Rosaceae
Rosaceae
American Cherry Laurel
Rosaceae
Cherry Plum
Rosaceae
Rosaceae
Wild Himalayan Cherry
Rosaceae
Sour Cherry
Rosaceae
Morello Cherry
Rosaceae
Kentish Red Cherry
Rosaceae
Bush Sour Cherry
Rosaceae
Maraschino Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Himalayan Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Dawyck Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Plum
Rosaceae
Almond
Rosaceae
Bitter Cherry
Rosaceae
Desert Almond
Rosaceae
Rosaceae
Mongolian Cherry
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Sour Plum
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Hog Plum
Rosaceae
Bush Cherry
Rosaceae
Holly-Leaved Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Fuji Cherry
Rosaceae
Damson
Rosaceae
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oshima Cherry
Rosaceae
Cherry Laurel
Rosaceae
Portugal Laurel
Rosaceae
Catalina Island Cherry
Rosaceae
Mahaleb Cherry
Rosaceae
Manchurian Apricot
Rosaceae
Beach Plum
Rosaceae
Miyama Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Mexican Plum
Rosaceae
Rosaceae
Smoothpit Peach
Rosaceae
Japanese Apricot
Rosaceae
Wild Goose Plum
Rosaceae
Rosaceae
Canadian Plum
Rosaceae
Japanese Alpine Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Pin Cherry
Rosaceae
Peach
Rosaceae
Nectarine
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Cherry
Rosaceae
Cambridge Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Creek Plum
Rosaceae
Himalayan Cherry
Rosaceae
Capulin Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rum Cherry
Rosaceae
Birch Bark Cherry
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Siberian Apricot
Rosaceae
Apricot Plum
Rosaceae
Rosaceae
Sloe
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Pacific Plum
Rosaceae
Rosebud Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Russian Almond
Rosaceae
Nanking Cherry
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Black Sloe
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Chokecherry
Rosaceae
Western Chokecherry
Rosaceae
Rocky Mountain Chokecherry
Rosaceae
Purple-Leaf Sand Cherry
Rosaceae
Black Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Duke Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tokyo Cherry
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Firethorn
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese White Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Birch-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Callery Pear
Rosaceae
Rosaceae
Wild Pear
Rosaceae
Pear
Rosaceae
Plymouth Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Snow Pear
Rosaceae
Indian Wild Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Pear
Rosaceae
Asian Pear
Rosaceae
Rosaceae
Willow-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Harbin Pear
Rosaceae
Rosaceae
Le Conte Pear
Rosaceae
Rosaceae
Soap-Bark Tree
Rosaceae
Indian Hawthorn
Rosaceae
Japanese Hawthorn
Rosaceae
Prickly Rose
Rosaceae
Low Prairie Rose
Rosaceae
Prairie Rose
Rosaceae
Banksia Rose
Rosaceae
Labrador Rose
Rosaceae
California Wild Rose
Rosaceae
Dog Rose
Rosaceae
Pasture Rose
Rosaceae
Provence Rose
Rosaceae
China Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Rose
Rosaceae
Manipur Wild-Tea Rose
Rosaceae
Red-Leafed Rose
Rosaceae
Wood Rose
Rosaceae
Rosaceae
Cherokee Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cinnamon Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Musk Rose
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Rose
Rosaceae
Nootka Rose
Rosaceae
Rosaceae
Burnet Rose
Rosaceae
Cluster Rose
Rosaceae
Sweet Chestnut Rose
Rosaceae
Sweet Briar
Rosaceae
Ramanas Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apple Rose
Rosaceae
Virginia Rose
Rosaceae
Rosaceae
Memorial Rosa
Rosaceae
Western Wild Rose
Rosaceae
Rosaceae
Damask Rose
Rosaceae
Tea Rose
Rosaceae
Hybrid Berries
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora Comun
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Alleghany Blackberry
Rosaceae
Mayes Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Arctic Bramble
Rosaceae
Highbush Blackberry
Rosaceae
Arizona Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kittatinny Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dewberry
Rosaceae
Wild Raspberry
Rosaceae
American Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cloudberry
Rosaceae
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Korean Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Blackberry
Rosaceae
Rocky Mountain Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Golden Evergreen Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Northern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Yankee Blackberry
Rosaceae
Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora De Castilla
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Swamp Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry-Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oregon Cut-Leaf Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Whitebark Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Loganberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
California Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Blackberry
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Raspberry
Rosaceae
Giant Colombian Blackberry
Rosaceae
Black Raspberry
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Japanese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Trailing Wild Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Wineberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Himalayan Giant Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Red Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mauritius Raspberry
Rosaceae
Mora Silvestre
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Stone Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salmonberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Nagoon Berry
Rosaceae
American Red Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Creeping Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Southern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Elm-Leaved Bramble
Rosaceae
Pacific Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Low-Running Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
American Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Salad Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Bollwyller Pear
Rosaceae
Rosaceae
Korean Mountain Ash
Rosaceae
American Mountain Ash
Rosaceae
Whitebeam
Rosaceae
Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Showy Mountain Ash
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
Swedish Service Tree
Rosaceae
Swedish Whitebeam
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Western Mountain Ash
Rosaceae
Sitka Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Wild Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
White Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Steeplebush
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridalwreath Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridewort
Rosaceae
Rosaceae
Hardhack
Rosaceae
Garland Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

تیره عناب،تیره کنار(Rhamnaceae)

گیاهان تیره عناب به صورت درخت یا درختچه های غالباً خاردار و بندرت علفی می باشند. در بین آنها انواعی با ساقه بالا رونده یافت می شود. مجموعاً شامل ۵۰ جنس و ۶۰۰ گونه می باشند. که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند.

اغلب آنها دارای دستگاه ترشحی مولد موسیلاژ و صمغ می باشند که از سلولهای منفرد و عریض یا مجتمع و فراهم و یا کیسه های ترشحی تشکیل می یابند. این سلولها و کیسه ها در پوست و مغز و ساقه در پارانشیم دسته های آوندی اطراف رگبرگها و دمبرگ و همچنین در برون بر میوه ها دیده میشوند.

Rhamnus purshianus

گونه های خانواده Rhamnaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
New Jersey Tea
Rhamnaceae
Catalina Mountain Lilac
Rhamnaceae
Buckbrush
Rhamnaceae
Cropleaf Ceanothus
Rhamnaceae
Fendler’s Ceanothus
Rhamnaceae
Santa Barbara Ceanothus
Rhamnaceae
Deer Brush
Rhamnaceae
Maritime Ceanothus
Rhamnaceae
Smaller Red-Root
Rhamnaceae
Squaw Carpet
Rhamnaceae
Hollyleaf Ceanothus
Rhamnaceae
Oregon Tea Tree
Rhamnaceae
Blue Brush
Rhamnaceae
Sticky Laurel
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Bluewood
Rhamnaceae
Japanese Raisin Tree
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Christ’s Thorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Italian Buckthorn
Rhamnaceae
Indian Cherry
Rhamnaceae
Common Buckthorn
Rhamnaceae
Red Berry
Rhamnaceae
Dahurian Buckthorn
Rhamnaceae
Alder Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Cascara Sagrada
Rhamnaceae
Avignon Berry
Rhamnaceae
Dyer’s Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Chinese Buckthorn
Rhamnaceae
Rhamnaceae
Jujube
Rhamnaceae

تیره آلاله(Ranunculaceae)

فرم کلی تیره Ranunculaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ فاقد اسانس. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا آبدوست. گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها شناور روی آب. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوششی. فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Ranunculaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۱۵۰۰ گونه  است.

Aconitum chinense

گونه های خانواده Ranunculaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ranunculaceae
Japanese Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Monk’s Hood
Ranunculaceae
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
Wolfsbane
Ranunculaceae
Wolfbane
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Baneberry
Ranunculaceae
Red Baneberry
Ranunculaceae
Herb Christopher
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Canadian Anemone
Ranunculaceae
Candle Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wood Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wind Flower
Ranunculaceae
Cao Yu Mei
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue-Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
Wild Columbine
Ranunculaceae
Fan Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Xing An Sheng Ma
Ranunculaceae
Foetid Bugbane
Ranunculaceae
Komarov’s Bugbane
Ranunculaceae
Black Cohosh
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wei Ling Xian
Ranunculaceae
Rock Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Hairy Clematis
Ranunculaceae
Fragrant Virgin’s Bower
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Sennin-So
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Traveller’s Joy
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Huang Lian
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Yun Lian
Ranunculaceae
Goldthread
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Giant Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Red Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Zalil
Ranunculaceae
Stavesacre
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Stinking Hellebore
Ranunculaceae
Black Hellebore
Ranunculaceae
Green Hellebore
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
Hepatica
Ranunculaceae
Goldenseal
Ranunculaceae
Wild Fennel
Ranunculaceae
Love-In-A-Mist
Ranunculaceae
Yellow Fennel Flower
Ranunculaceae
Black Cumin
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Bai Tou Weng
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
Water Crowfoot
Ranunculaceae
Corn Buttercup
Ranunculaceae
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
California Buttercup
Ranunculaceae
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
Lesser Celandine
Ranunculaceae
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
Mao Gen
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Western Buttercup
Ranunculaceae
Buttercup
Ranunculaceae
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Celery-Leaved Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tian Kui
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lesser Meadow Rue
Ranunculaceae
Meadowrue
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue Anemone
Ranunculaceae
Globeflower
Ranunculaceae
Yellowroot
Ranunculaceae

تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ چرمی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار یا کنگره دار.

شِکَرپارگان (نام علمیProteaceae) نام یک  تیره  از راسته چنارسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه، یا یک پایه ی نر یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5, 7, 10-13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Proteaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰۵۰ گونه است.

گُل شِکَرپاره (نام علمی : Protea cynaroides’) یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. این گل به تیره Proteaceae تعلق دارد.درختچه‌ای است همیشه‌سبز و پرپشت که بومی آفربقای جنوبی است. گل‌های آن مانند گل نیلوفر آبی به قطر ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر در تابستان ظاهر می‌شود. گل‌ها گلبرگ ندارند و براکته‌های گلبرگ‌مانند آن صورتی تا قرمز است. بلندی و گستردگی گیاه به یک متر و نیم می‌رسد.

Protea cynaroides

 

Telopea speciosissima

گونه های خانواده Proteaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coast Banksia
Proteaceae
Silver Banksia
Proteaceae
Chilean Hazel
Proteaceae
Silky Oak
Proteaceae
Silky Hakea
Proteaceae
Sweet Hakea
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Rewarewa
Proteaceae
Macadamia
Proteaceae
Queensland Nut
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Dwarf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Broad-Leaved Geebong
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Pin-Leaf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
King Protea
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Waratah
Proteaceae

تیره کلاه میر حسین(Plumbaginaceae)

فرم کلی تیره Plumbaginaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب سوزنی یا خطی یا کشیده؛ درصورت بریده بودن به شکل پرمانند؛ با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی، بویژه علفزارهای نمکی و سواحل دریاها. X=6-9 .

طبقه بندی خانواده : زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده Plumbaginaceae دارای ۷۷۵ گونه است.

Ceratostigma plumbaginoides

گونه های خانواده Plumbaginaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sea Thrift
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Chinese Plumbago
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbago
Plumbaginaceae

 

تیره Pittosporaceae

فرم کلی تیره Pittosporaceae: درختی، درختچه ای و بالارونده، با شیره رنگی یا بدون صمغ و بدون شیره رنگی. دارای اسانس یا بدون اسانس یا بدون رزین. گیاهانی اتوتروف. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا مارپیچی، معمولاً علفی یا چرمی، دارای دمبرگ، بدون غلاف، معطر یا بدون عطر مشخص، ساده. پهنک برگ یکپارچه، رگبرگ ها. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا مضرس.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهان معمولاً هرمافرودیت یا به ندرت تک جنسی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدله تا گرمسیری. X=12 .

طبقه بندی خانواده   Pittosporaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Apiales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.

Billardiera longiflora

گونه هایخانواده   Pittosporaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Appleberry
Pittosporaceae
Appleberry
Pittosporaceae
Common Appleberry
Pittosporaceae
Christmas Bush
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Karo
Pittosporaceae
Tarata
Pittosporaceae
Weeping Pittosporum
Pittosporaceae
Pittosporaceae
Tawhiwhi
Pittosporaceae
Tobira
Pittosporaceae
Cheesewood
Pittosporaceae

تیره Pistaciaceae

~  Anacardiaceae

فرم کلی تیره Pistaciaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای، رزین دار. برگ ها متناوب، دارای دمبرگ، مرکب، سه برگچه ای یا پرمانند یا تک برگچه ای. پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گونه های این خانواده در تیره  Anacardiaceae  قرار گرفته اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده فاقد پرچم. گل های نر فاقد مادگی یا دارای اثر ناچیزی از مادگی.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره و جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مدیترانه تا افغانستان، آسیای شرقی، مالزی، جنوب شرق ایالات متحده آمریکا و آمریکای مرکزی.

طبقه بندی خانواده Pistaciaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Sapindales .

این خانواده دارای ۱۰ گونه و تنها یک جنس Pistacia  است.

Pistacia vera

گونه های خانواده خانواده Pistaciaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Betoum
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Chinese Pistache
Pistaciaceae
Pistaciaceae
Mastic Tree
Pistaciaceae
Terebinth
Pistaciaceae
Pistachio
Pistaciaceae

تیره Palmae

فرم کلی تیره Palmaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز، کوچک تا بسیار بزرگ، متناوب، مارپیچی یا با آرایش دوردیفه، چرمی، دارای دمبرگ، پوشش دار. برگ ها مرکب، پرمانند یا پنجه ای. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه یا یک پایه­ی پلی گام. دارای گل های شهددار یا فاقد . شهد مترشحه از اندام های جنسی نر یا اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=13-18 .

طبقه بندی خانواده Palmaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Arecales .

این خانواده دارای حدود ۲۵۰۰ گونه است.

Trachycarpus fortunei

گونه های خانواده Palmae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blue Hesper Palm
Palmae
Apak Palm
Palmae
Guadalupe Palm
Palmae
Jelly Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Wax Palm
Palmae
Dwarf Fan Palm
Palmae
Chilean Wine Palm
Palmae
Cabbage Palm
Palmae
Mazari Palm
Palmae
Quito Palm
Palmae
Senegal Date Palm
Palmae
Wild Date Plum
Palmae
Scrub Palmetto
Palmae
Mexican Palmetto
Palmae
Bush Palmetto
Palmae
Cabbage Palmetto
Palmae
Saw Palmetto
Palmae
Chusan Palm
Palmae
Palmae
Desert Fan Palm
Palmae