تیره توسکا ، تیره غان (Betulaceae)

فرم کلی تیره Betulaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره ی رنگی. گیاهانی غیرآبدار. خشکی پسند. برگ ها خزاندار؛ کوچک تا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی تا دوردیفه؛ پهن؛ علفی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند؛ زوداُفت. حاشیه پهنک برگ دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

در گذشته، این خانواده به دو خانواده تقسیم شده بود. توسکایان (توس و توسکا) و فندقیان (بقیه). اما در رده‌بندی جدید این دو خانواده در دو زیرخانواده تقسیم‌یندی شده‌اند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه. گرده افشانی توسط باد.

طبقه بندی خانواده Betulaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Fagales .

این تیره دارای ۹۵ گونه می باشد.

جغرافیا: نواحی معتدل. رشته کوه های آند، آرژانتین. X=8, 14 .

گونه های خانواده Betulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Italian Alder
Betulaceae
Alder
Betulaceae
Betulaceae
Grey Alder
Betulaceae
Japanese Alder
Betulaceae
Seaside Alder
Betulaceae
Betulaceae
Nepalese Alder
Betulaceae
Betulaceae
White Alder
Betulaceae
Red Alder
Betulaceae
Speckled Alder
Betulaceae
Smooth Alder
Betulaceae
Sitka Alder
Betulaceae
Mountain Alder
Betulaceae
American Green Alder
Betulaceae
Yellow Birch
Betulaceae
Betulaceae
Gold Birch
Betulaceae
Scrub Birch
Betulaceae
Kenai Birch
Betulaceae
Cherry Birch
Betulaceae
Dwarf Birch
Betulaceae
River Birch
Betulaceae
Water Birch
Betulaceae
Paper Birch
Betulaceae
Silver Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Grey Birch
Betulaceae
White Birch
Betulaceae
Betulaceae
Indian Paper Birch
Betulaceae
Hornbeam
Betulaceae
American Hornbeam
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
American Hazel
Betulaceae
Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Chinese Hazel
Betulaceae
Turkish Hazel
Betulaceae
Beaked Hazel
Betulaceae
California Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Himalayan Hazel
Betulaceae
Siberian Filbert
Betulaceae
Indian Tree Hazel
Betulaceae
Filbert
Betulaceae
Japanese Hazel
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
Trazel
Betulaceae
Chinese Trazel
Betulaceae
Hop Hornbeam
Betulaceae
Ironwood
Betulaceae

تیره زرشک (Berberidaceae)

فرم کلی تیره Berberidaceaeدرختچه ای یا علفی. خشکی پسند یا شورپسند. معمولاً هتروفیل (برگ های شاخه های بزرگ اغلب خاردار یا تغییرشکل یافته به خار، یا غیرهتروفیل. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار، کوچک یا بزرگ، متناوب، مارپیچی، پهن، یا روغنی، یا تغییر یافته به خار (بخصوص روی شاخه های بزرگ)، دارای دمبرگ، بدون غلاف، ساده یا مرکب، یا ساده و مرکب، در صورت مرکب بودن تک برگچه ای. پهنک برگ درصورت ساده بودن به شکل بریده بریده یا یکپارچه، معمولاً پوشیده از خارهای بسیار، دارای رگبرگ های پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار (معمولاً تیغ دار).

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهد دار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی معتدله تا نیمه گرمسیری. پراکنش در نواحی معتدل شمالی، کوهستان های نواحی گرمسیری و جنوب آمریکا.

طبقه بندی  خانواده Berberidaceae زیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۵۷۵ گونه است.

 گونه های خانواده Berberidaceaeدر شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Salmon Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Chitra
Berberidaceae
Berberidaceae
Magellan Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Allegheny Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Darwin’s Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Colorado Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Korean Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Japanese Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Papoose Root
Berberidaceae
Papoose Root
Berberidaceae
Umbrella Leaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Umbrella Leaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Barrenwort
Berberidaceae
Korean Epimedium
Berberidaceae
Berberidaceae
Twinleaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Rakaf
Berberidaceae
Berberidaceae
Oregon Grape
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Mahonia
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Oregon Grape
Berberidaceae
Berberidaceae
California Barberry
Berberidaceae
Dwarf Barberry
Berberidaceae
Creeping Oregon Grape
Berberidaceae
Texas Mahonia
Berberidaceae
Mexican Barberry
Berberidaceae
Berberidaceae
Sacred Bamboo
Berberidaceae

تیره مارچوبگان (Asparagaceae)

مارچوبگان (نام علمی: Asparagaceae) نام تیره‌ای از گیاهان گل‌دار در راسته مارچوبه‌سانان تک‌لپه‌ای است.

مارچوبگان یا تیره مارچوبه، گیاهانی بالا رونده یا دارای اعضای چوبی و حتی در بعضی انواع به صورت درختچه‌های کوچک اند برگهایی ساده یا فلس مانند یا به‌جای برگ معمولاً دارای صفحه پهنی شبیه به آن و به نام کلادود Caladode هستند. بعضی از آنها پهنکی با رگبرگ منشعب دارند گلهای آنها به رنگ‌های سفید یا زرد رنگ نر و ماده ولی اغلب بر دو نوع نر و ماده دوپایه یا پلی گام است و این حالت که در اغلب آنها مشاهده می‌شود بر اثر عدم رشد و از بین رفتن یکی از اعضای اصلی گل یعنی پرچم مادگی در آنها پیش آمده‌است .

وجود صفاتی نظیر ساقه زیرزمینی صفحات یا الیاف باریک و سبز رنگی به نام کلادود وجود گل آذین در محور ساقه داشتن گلهایی بر ۲ نوع نر و ماده (۲ پایه یا پلی گام) میوه ای به صورت سته و غیره این گیاهان را از گیاهان تیره لاله می تواند به خوبی مجزا سازد.

انواع مفید و دارویی معدودی در این تیره وجود دارند که بعضی از آنها واجد مواد موثر اند ریزوم بعضی از آنها به مصارف تغذیه می رسد معدودی از آنها را نیز در صنعت مورد استفاده قرار می دهند.

گونه های خانواده Asparagaceae  در شبکه گیاهی ایران:   

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Chinese Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Fern Asparagus
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus
Asparagaceae
Shatavari
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagus Fern
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae

تیره عشقه،تیره داردوست (Araliaceae)

فرم کلی تیره Araliaceaeگیاهانی درختی یا علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ اسانس دار یا فاقد اسانس؛ رزینی. اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا اپی فیت یا بالارونده. برگ ها در اندازه های متوسط تا بسیار بزرگ یا کوچک؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی یا دوردیفه یا چهارردیفه؛ گاهی چرمی؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند یا پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه یا یکپایه ی نر یا یکپایه ی ماده یا دوپایه یا دوپایه ی ماده.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=11, 12(+) .

 این گیاهان پراکندگی جهانی دارند؛ بسیاری از گونه‌های این سرده علف‌های هرز مزاحم یاگونه های مهاجم محسوب می‌شوند، اما گاه برای گل‌های زیبایشان کاشته می‌شوند.

طبقه بندی خانواده Araliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Apiales .

این خانواده دارای ۷۰۰ گونه و ۴۹ جنس است.

گونه هایخانواده Araliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese Angelica Tree
Araliaceae
Manchurian Spikenard
Araliaceae
Udo
Araliaceae
Japanese Angelica Tree
Araliaceae
Bristly Sarsaparilla
Araliaceae
Manchurian Angelica Tree
Araliaceae
Wild Sarsaparilla
Araliaceae
American Spikenard
Araliaceae
Sakhalin Spikenard
Araliaceae
Hercule’s Club
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Wu Jia Pi
Araliaceae
Taka-No-Tsume
Araliaceae
Araliaceae
Siberian Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ukogi
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Ivy
Araliaceae
Nepal Ivy
Araliaceae
Araliaceae
Tree Aralia
Araliaceae
Araliaceae
Devil’s Club
Araliaceae
Ginseng
Araliaceae
Japanese Ginseng
Araliaceae
Araliaceae
San Qi
Araliaceae
American Ginseng
Araliaceae
Ground Nut
Araliaceae
Elderberry Panax
Araliaceae
Puahou
Araliaceae
Araliaceae
Araliaceae
Rice Paper Plant
Araliaceae

تیره گل شیپوری (Araceae)

گل‌شیپوریان یا تیرهٔ گل شیپوری

گل‌شیپوریان گیاهانی هستند علفی یا چوبی ،بالارونده ، دارای شیرآبهٔ تلخ و شیری رنگ، بابرگ‌های معمولاً پهن، دمبرگ غالباً لُب‌دار، رگبرگ‌های شبکه‌ای؛ گل‌های یک یا دو جنسی کوچک، بدون دُمگل، گل‌آذین سُنبله، ۴ تا ۶ گلپوش آزاد یا پیوسته یا بدون گلپوش، ۲ تا ۸ پرچم، تخمدان فوقانی یا برهنه، یک خانه‌ای یا بیشتر، یک تخمک یا بیشتر در هر خانه و میوهٔ معمولاً سته. این گیاهان بومی نواحی گرمسیری‌اند.

فرم کلی تیره Araceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ صمغ دار یا دارای شیرابه رنگی، یا غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا دارای کورم یا دارای غده. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند. گیاهانی آبدوست بصورت ریشه دار یا غوطه ور روی آب (جنس Pistia ). برگ ها در گیاهان آبدوست بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب. رگبرگ ها به شکل پرمانند یا پنجه ای یا موازی هم. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای. دارای فلس های محوری یا فاقد آنها.

انواده شیپوری Araceae

خانواده بسیار مهم به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

۱-    گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند

۲-    گیاهانی که با پاجوش تکثیر می شوند

۳-    گیاهانی که هم تولید پاجوش دارند و هم با قلمه تکثیر می شوند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری یا گرمسیری یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Araceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای  ۲۰۰۰ گونه و ۱۰۶ است.

گونه های خانواده  Araceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Flag
Araceae
Araceae
Elephant Yam
Araceae
Devil’s Tongue
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Araceae
Green-Dragon
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Indian Turnip
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Jack In The Pulpit
Araceae
Araceae
Friar’s Cowl
Araceae
Araceae
Araceae
Cuckoo Pint
Araceae
Water Arum
Araceae
Araceae
Yellow Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Araceae
Golden Club
Araceae
White Arrow Arum
Araceae
Green Arrow Arum
Araceae
Hu Zhang
Araceae
Ban Xia
Araceae
Araceae
Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Arum Lily
Araceae

 

تیره خاس (Aquifoliaceae)

فرم کلی تیره Aquifoliaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای، غیررزینی. معمولاً هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها معمولاً همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی؛ چرمی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنسی. گیاهانی دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم.

جغرافیا: نواحی معتدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری.   ۲n=17-20, 40 .    X=9, 10   .

طبقه بندی خانواده Aquifoliaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Aquifoliales .

گونه هایتیره Aquifoliaceae :در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Cassine
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Large Gallberry
Aquifoliaceae
Horned Holly
Aquifoliaceae
Japanese Holly
Aquifoliaceae
Inkberry
Aquifoliaceae
Mochi Tree
Aquifoliaceae
Tarajo
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
American Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Winterberry
Aquifoliaceae
Yaupon Holly
Aquifoliaceae
Holly
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Mountain Holly
Aquifoliaceae

تیره خرزهره (Apocynaceae)

فرم کلی تیره Apocynaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی، صمغ دار. بالارونده یا مستقل. برگ ها همیشه سبز، متناوب یا متقابل یا با آرایش مارپیچی، علفی یا چرمی، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. X=8-12 .

طبقه بندی خانواده Apocynaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Gentianales .

این تیره دارای ۱۵۰۰ گونه و ۱۶۴ جنس است.

گونه های تیره Apocynaceae موجود در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Spreading Dogbane
Apocynaceae
Indian Hemp
Apocynaceae
Apocynaceae
Quebracho
Apocynaceae
Apocynaceae
Oleander
Apocynaceae
Japanese Star Jasmine
Apocynaceae
Star Jasmine
Apocynaceae
Apocynaceae
Greater Periwinkle
Apocynaceae
Lesser Periwinkle
Apocynaceae

تیره پسته،تیره سماق (Anacardiaceae)

فرم کلی تیره Anacardiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

این تیره،که درایران گاهی به تیره پسته وگاهی به تیره انبه معرف است، گیا هانی درختی هستند که در مناطق گرم انتشار جغرافیایی گسترده ای دارند، زیرا این مناطق را بر مناطق معتدل، بویژه معتدل سرد، ترجیح می دهند. عده ای از گیاه شناسان، این تیره وتیره کندر (بور سراسه) را دو زیر تیره از تیره ای به نام تر بنتاسه می شناسند. ولی این تیره به تیره سداب بسیار نزدیک است واز لحاظ نداشتن کیسه های ترشح کننده، داشتن مجاری ترشح کننده وبر چه های همیشه به هم پیوسته با آن فرق دارد و به طور کلی گیاهانی چوبی با برگهای ساده یا مرکب بدون گوشوارک هستند. گلهای این گیاهان منظم اند ، ولی گرایشی محسوس درجهت نامنظم شدن در آنها دیده می شود.گلهامعمولاًنرماده یاتک جنس،باکاسه وجام پنج پرونافه ای اُبدیپلوستمون اند ودرعین حال ممکن است همه پرچمهای آنها بارورنباشند ویا ۵پرچم آنها اساساًرشد نکنند.ازاختصاصات دیگرنافه وجود دیسک بین پرچمی دراین گروه از گیاهان است.

تکثیر سماق از طریق قلمه، پاجوش و بذر صورت می­گیرد. که رایج‌ترین روش آن از طریق کشت پاجوش می‌باشد. بذرهای سماق دارای رکود فیزیولوژیکی و فیزیکی می‌باشد.

گونه های خانواده سماق  Anacardiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Smoke Tree
Anacardiaceae
Chittamwood
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Lemon Sumach
Anacardiaceae
Chinese Gall
Anacardiaceae
Dwarf Sumach
Anacardiaceae
Elm-Leaved Sumach
Anacardiaceae
Western Poison Oak
Anacardiaceae
Smooth Sumach
Anacardiaceae
Lemonade Berry
Anacardiaceae
Desert Sumach
Anacardiaceae
Sugar Bush
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Poison Ivy
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Wax Tree
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Eastern Poison Oak
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Skunk Bush
Anacardiaceae
Stag’s Horn Sumach
Anacardiaceae
Lacquer Tree
Anacardiaceae
Poison Sumach
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
California Peppertree
Anacardiaceae
Huigen
Anacardiaceae

تیره آلانژیاسه (Alangiaceae)

فرم کلی تیره Alangiaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای (گاهی اوقات خاردار)، یا گاهی بالارونده، دارای صمغ. مستقل یا بالارونده. برگ ها متناوب، مارپیچی، دارای دمبرگ، غیرپوششی، ساده. پهنک برگ گاهی اوقات بریده بریده یا یکپارچه، رگبرگ پرمانند یا پنجه ای.

این خانواده  از درختان یا درختچه‌ها ، گاهی خاردار ، با برگ‌های متناوب ، ساده یا لوبدارم بدون گوشواره؛ گل آذین گرزن ، گل‌های دوجنسی ، منظم ، گلپوش بالائی ، ۴ تا ۱۰ گلبرگ خمیده ، ۴ پرچم بالائی یا بیشتر ، ۴ تا ۱۰ کاسبرگ پیوستهم ۲ تا ۳ برچهٔ پیوسته ، تخمدان یک خانه‌ای ، یک تخمک آویخته و میوهٔ شفت. این گیاهان بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان قدیم هستند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه (در ماداگاسکار).

میوه گوشتی، ناشکوفا، شفت. شفت ها با یک هسته (درونبر سخت یا چوبی، تک بذری). میوه دارای یک بذر

جغرافیا: نواحی گرمسیری. جنس Alangium در نواحی گرمسیری آفریقا، ماداگاسکار، چین، جنوب شرقی آسیا، هند و مالزی و جنوب شرقی استرالیا مشاهده شده، در حالیکه جنس Metteniusa محدود شده به شمال غربی نواحی گرمسیری آمریکای جنوبی. X=11, 8, 9 .

 

گونه های خانواده آلانژیاسه Alangiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Alangiaceae
Alangiaceae