تیره Pteridaceae

پرسرخسیان نام یکی از تیره‌ها ازگیاهان گلدار است. گیاهان این تیره بیشتر خاک زی و صخره‌زی هستند.

Cheilanthes pteridoides

گونه های خانواده Pteridaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ressurection Fern
Pteridaceae
  • 1
    Share