تیره سیب زمینی(Solanaceae)

فرم کلی تیره Solanaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ رزین دار یا غیررزینی. اتوتروف. یکساله یا دوساله یا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. مستقل یا بالارونده. خشکی زی. برگ ها متناوب، یا متناوب تا متقابل؛ علفی یا چرمی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا نیمه دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ معطر یا بدبو یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا سه برگچه ای. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

گل‌آذین بیشتر به‌صورت گرزن و گاهى منفرد است. گل‌ها دو جنسی، منظّم یا نامنظّم و شامل ۵ کاسبرگ آزاد یا پیوسته، ۵ گلبرگ پیوسته، ۵ پرچم (و به‌ندرت ۲ یا ۴ عدد) که بساک آنها به هم نزدیک شده و دو برچهٔ پیوسته است. تخمک‌ها به تعداد زیاد، تمکّن محورى و میوهٔ آنها سته یا کپسول است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یکپایه یا یک پایه ی پلی گام یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. دارای گوناگونی زیادی در آمریکای مرکزی و جنوبی.X=7-12(+) .

طبقه بندی خانواده Solanaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Solanales .

این خانواده دارای ۲۰۰۰ گونه (یا بیشتر) است.

سیب‌زمینی گیاهی است از تیرهٔ سیب زمینیان که دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش است. میوهٔ آن کوچک، کروی، قرمز، سته و سمی است.این گیاه دارای رقمهای مختلف است که آن‌ها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌کند و برحسب استفاده این گیاه به سیب‌زمینی خوراکی، علوفه‌ای و صنعتی (جهت استفاده الکل یا نشاسته یا قند) تقسیم می‌شود.

Solanum tuberosum

گونه های خانواده Solanaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Belladonna
Solanaceae
Deadly Nightshade
Solanaceae
Sweet Pepper
Solanaceae
Locoto
Solanaceae
Tabasco Pepper
Solanaceae
Tree Pepper
Solanaceae
Greenleaf Five Eyes
Solanaceae
Tree Tomato
Solanaceae
Casana
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Downy Thorn Apple
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Oak Leaf Datura
Solanaceae
Thorn Apple
Solanaceae
Pichi
Solanaceae
White Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Henbane
Solanaceae
Solanaceae
Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Box Thorn
Solanaceae
Solanaceae
Christmas Berry
Solanaceae
Chinese Boxthorn
Solanaceae
Solanaceae
Desert Thorn
Solanaceae
Pale Wolfberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Squawthorn
Solanaceae
Tomato
Solanaceae
Solanaceae
Currant Tomato
Solanaceae
Mandrake
Solanaceae
Shoo Fly
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Tree Tobacco
Solanaceae
Wild Tobacco
Solanaceae
Tobacco
Solanaceae
Solanaceae
Sharp-Leaf Ground Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Winter Cherry
Solanaceae
Cutleaf Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Clammy Ground Cherry
Solanaceae
Tomatillo
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Bladder Ground Cherry
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Goldenberry
Solanaceae
Wild Tomatillo
Solanaceae
Strawberry Tomato
Solanaceae
Ground Cherry
Solanaceae
Prairie Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Virginia Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Sticky Ground Cherry
Solanaceae
Solanaceae
Scopolia
Solanaceae
Solanaceae
Mock Tomato
Solanaceae
Ajanhuiri
Solanaceae
American Nightshade
Solanaceae
Andigena
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Horse Nettle
Solanaceae
Chaucha
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Bittersweet
Solanaceae
Wild Potato
Solanaceae
Colorado Wild Potato
Solanaceae
Rucki
Solanaceae
Solanaceae
Kangaroo Apple
Solanaceae
Mountain Kangaroo Apple
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Aubergine
Solanaceae
Pepino
Solanaceae
Black Nightshade
Solanaceae
Phureja
Solanaceae
Solanaceae
Sunberry
Solanaceae
Solanaceae
Garden Huckleberry
Solanaceae
Qing Qi.
Solanaceae
Oondoroo
Solanaceae
Sticky Nightshade
Solanaceae
Pitiquiña
Solanaceae
Limeña
Solanaceae
Cutleaf Nightshade
Solanaceae
Potato
Solanaceae
Green Kangaroo Apple
Solanaceae
Ashwagandha
Solanaceae

تیره Sarraceniaceae

فرم کلی تیره Sarraceniaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ ریزوم دار. برگ ها متوسط اندازه؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنس. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب جنوب و جدیدالحاره. نواحی معتدل تا گرمسیری. شمال برزیل. X=13, 15, 21.

طبقه بندی خانواده Sarraceniaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۷ گونه است.

Sarracenia flava

گونه های خانواده Sarraceniaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Yellow Trumpet
Sarraceniaceae
Pitcher Plant
Sarraceniaceae

تیره گل سرخ (Rosaceae)

فرم کلی تیره Rosaceaeگیاهان درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علوفه ای بصورت چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی زی یا شورزی. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ پوششی یا غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم؛ فلس مانند یا برگ مانند. حاشیه پهنک برگ دندانه دار یا یکپارچه. اندام های رویشی بصورت فلس مانند.

تیرهٔ گل‌سرخ، گُلسُرخیان، رزاسه (Rosaceae) یکی از  تیره های گیاهی   راستهٔ گل سرخ سانان است.آلو ، ازگیل، زردآلو، سیب، هلو  در این تیره قرار دارند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافردیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهان هرمافرودیت. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=7-9, 17 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Rosaceae : زیررده دولپه ای ها. راسته Rosales .

این خانواده دارای حدود ۲۰۰۰ گونه است.

 

Spiraea hirsuta

گونه های خانواده Rosaceae در شبکه گیاهی ایران:

 

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Pirri-Pirri Bur
Rosaceae
Greasewood
Rosaceae
Redshank
Rosaceae
Agrimony
Rosaceae
Harvestlice
Rosaceae
Hairy Agrimony
Rosaceae
Rosaceae
Alpine Lady’s Mantle
Rosaceae
Lady’s Mantle
Rosaceae
Saskatoon
Rosaceae
Cusick’s Serviceberry
Rosaceae
Pacific Serviceberry
Rosaceae
Downy Serviceberry
Rosaceae
Korean Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Juneberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Allegheny Shadberry
Rosaceae
Apple Serviceberry
Rosaceae
Southern Juneberry
Rosaceae
Snowy Mespilus
Rosaceae
Rosaceae
Pale Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Roundleaf Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Berry
Rosaceae
Utah Serviceberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Parsley Piert
Rosaceae
Red Chokeberry
Rosaceae
Black Chokeberry
Rosaceae
Purple Chokeberry
Rosaceae
Goat’s Beard
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Mountain Mahogany
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Japanese Quince
Rosaceae
Dwarf Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tibetan Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Spreading Cotoneaster
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black-Wood
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cliffrose
Rosaceae
Bronvaux Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Eastern Mayhaw
Rosaceae
Altai Mountain Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Parsley-Leaved Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Azarole
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pear Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Fireberry Hawthorn
Rosaceae
Kansas Hawthorn
Rosaceae
Columbian Hawthorn
Rosaceae
Cockspur Thorn
Rosaceae
Sanzashi
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Black Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Summer Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Midland Hawthorn
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Big-Fruit Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Red Haw
Rosaceae
Hawthorn
Rosaceae
Hungarian Hawthorn
Rosaceae
Western Mayhaw
Rosaceae
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Scarlet Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Washington Thorn
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Chinese Haw
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Frosted Hawthorn
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Manzanilla
Rosaceae
Dotted Hawthorn
Rosaceae
Reverchon’s Hawthorn
Rosaceae
River Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quebec Hawthorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tansy-Leaved Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mock Strawberry
Rosaceae
Loquat
Rosaceae
Apache Plume
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Queen Of The Prairie
Rosaceae
Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Dropwort
Rosaceae
Rosaceae
Woodland Strawberry
Rosaceae
Californian Strawberry
Rosaceae
Beach Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Hautbois Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Indian Strawberry
Rosaceae
Rosaceae
Rocky Mountain Strawberry
Rosaceae
Wild Strawberry
Rosaceae
Alpine Strawberry
Rosaceae
Scarlet Strawberry
Rosaceae
Green Strawberry
Rosaceae
Strawberry
Rosaceae
Yellow Avens
Rosaceae
White Avens
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Water Avens
Rosaceae
Purple Avens
Rosaceae
Wood Avens
Rosaceae
American Ipecacuanna
Rosaceae
Indian Physic
Rosaceae
Creambush
Rosaceae
Rock Spiraea
Rosaceae
Bachelor’s Button
Rosaceae
Southern Crab
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Manchurian Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Garland Crab
Rosaceae
Apple
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Crab
Rosaceae
Oregon Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Prairie Crab
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Chinese Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Paradise Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Flowering Apple
Rosaceae
Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kaido Crab Apple
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pearl Berry
Rosaceae
Medlar
Rosaceae
Rosaceae
Oso Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Squaw Apple
Rosaceae
Christmas Berry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Photinia
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ninebark
Rosaceae
Silverweed
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pacific Silverweed
Rosaceae
Tormentil
Rosaceae
Rosaceae
Shrubby Cinquefoil
Rosaceae
Gland Cinquefoil
Rosaceae
Woolly Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Norwegian Cinquefoil
Rosaceae
Marsh Cinquefoil
Rosaceae
Rough-Fruited Cinquefoil
Rosaceae
Cinquefoil
Rosaceae
Rock Cinquefoil
Rosaceae
Old Field Cinquefoil
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rui Ren
Rosaceae
Rosaceae
Alabama Cherry
Rosaceae
Allegheny Plum
Rosaceae
American Plum
Rosaceae
Rosaceae
Desert Peach
Rosaceae
Chickasaw Plum
Rosaceae
Sand Plum
Rosaceae
Clove Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Apricot
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Dwarf Almond
Rosaceae
Western Sand Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bokhara Plum
Rosaceae
Briançon Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Taiwan Cherry
Rosaceae
Greyleaf Cherry
Rosaceae
Rosaceae
American Cherry Laurel
Rosaceae
Cherry Plum
Rosaceae
Rosaceae
Wild Himalayan Cherry
Rosaceae
Sour Cherry
Rosaceae
Morello Cherry
Rosaceae
Kentish Red Cherry
Rosaceae
Bush Sour Cherry
Rosaceae
Maraschino Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Himalayan Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Chinese Wild Peach
Rosaceae
Dawyck Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Plum
Rosaceae
Almond
Rosaceae
Bitter Cherry
Rosaceae
Desert Almond
Rosaceae
Rosaceae
Mongolian Cherry
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Sour Plum
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Hog Plum
Rosaceae
Bush Cherry
Rosaceae
Holly-Leaved Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Fuji Cherry
Rosaceae
Damson
Rosaceae
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Korean Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oshima Cherry
Rosaceae
Cherry Laurel
Rosaceae
Portugal Laurel
Rosaceae
Catalina Island Cherry
Rosaceae
Mahaleb Cherry
Rosaceae
Manchurian Apricot
Rosaceae
Beach Plum
Rosaceae
Miyama Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Mexican Plum
Rosaceae
Rosaceae
Smoothpit Peach
Rosaceae
Japanese Apricot
Rosaceae
Wild Goose Plum
Rosaceae
Rosaceae
Canadian Plum
Rosaceae
Japanese Alpine Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Bird Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Pin Cherry
Rosaceae
Peach
Rosaceae
Nectarine
Rosaceae
Rosaceae
Mountain Cherry
Rosaceae
Cambridge Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Dwarf American Cherry
Rosaceae
Creek Plum
Rosaceae
Himalayan Cherry
Rosaceae
Capulin Cherry
Rosaceae
Japanese Plum
Rosaceae
Rosaceae
Rum Cherry
Rosaceae
Birch Bark Cherry
Rosaceae
Yamazakura
Rosaceae
Siberian Apricot
Rosaceae
Apricot Plum
Rosaceae
Rosaceae
Sloe
Rosaceae
Japanese Bird Cherry
Rosaceae
Pacific Plum
Rosaceae
Rosebud Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Russian Almond
Rosaceae
Nanking Cherry
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Flowering Almond
Rosaceae
Black Sloe
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Wild Cherry
Rosaceae
Chokecherry
Rosaceae
Western Chokecherry
Rosaceae
Rocky Mountain Chokecherry
Rosaceae
Purple-Leaf Sand Cherry
Rosaceae
Black Apricot
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Duke Cherry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Tokyo Cherry
Rosaceae
Chinese Quince
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Firethorn
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese White Thorn
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Birch-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Callery Pear
Rosaceae
Rosaceae
Wild Pear
Rosaceae
Pear
Rosaceae
Plymouth Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Snow Pear
Rosaceae
Indian Wild Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Pear
Rosaceae
Asian Pear
Rosaceae
Rosaceae
Willow-Leaved Pear
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Harbin Pear
Rosaceae
Rosaceae
Le Conte Pear
Rosaceae
Rosaceae
Soap-Bark Tree
Rosaceae
Indian Hawthorn
Rosaceae
Japanese Hawthorn
Rosaceae
Prickly Rose
Rosaceae
Low Prairie Rose
Rosaceae
Prairie Rose
Rosaceae
Banksia Rose
Rosaceae
Labrador Rose
Rosaceae
California Wild Rose
Rosaceae
Dog Rose
Rosaceae
Pasture Rose
Rosaceae
Provence Rose
Rosaceae
China Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Rose
Rosaceae
Manipur Wild-Tea Rose
Rosaceae
Red-Leafed Rose
Rosaceae
Wood Rose
Rosaceae
Rosaceae
Cherokee Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cinnamon Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Musk Rose
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Rose
Rosaceae
Nootka Rose
Rosaceae
Rosaceae
Burnet Rose
Rosaceae
Cluster Rose
Rosaceae
Sweet Chestnut Rose
Rosaceae
Sweet Briar
Rosaceae
Ramanas Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Himalayan Rose
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apple Rose
Rosaceae
Virginia Rose
Rosaceae
Rosaceae
Memorial Rosa
Rosaceae
Western Wild Rose
Rosaceae
Rosaceae
Damask Rose
Rosaceae
Tea Rose
Rosaceae
Hybrid Berries
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora Comun
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Alleghany Blackberry
Rosaceae
Mayes Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Arctic Bramble
Rosaceae
Highbush Blackberry
Rosaceae
Arizona Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Kittatinny Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dewberry
Rosaceae
Wild Raspberry
Rosaceae
American Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Cloudberry
Rosaceae
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Korean Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Sand Blackberry
Rosaceae
Rocky Mountain Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Golden Evergreen Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Northern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Yankee Blackberry
Rosaceae
Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mora De Castilla
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Swamp Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Strawberry-Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oregon Cut-Leaf Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Whitebark Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Loganberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
California Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Blackberry
Rosaceae
Bush Lawyer
Rosaceae
Rosaceae
Nepalese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Ceylon Raspberry
Rosaceae
Giant Colombian Blackberry
Rosaceae
Black Raspberry
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Thimbleberry
Rosaceae
Japanese Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Trailing Wild Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Wineberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Himalayan Giant Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Dwarf Red Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Mauritius Raspberry
Rosaceae
Mora Silvestre
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Stone Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salmonberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Nagoon Berry
Rosaceae
American Red Raspberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Creeping Bramble
Rosaceae
Rosaceae
Southern Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Elm-Leaved Bramble
Rosaceae
Pacific Dewberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Low-Running Blackberry
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
American Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Salad Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Great Burnet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Bollwyller Pear
Rosaceae
Rosaceae
Korean Mountain Ash
Rosaceae
American Mountain Ash
Rosaceae
Whitebeam
Rosaceae
Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Showy Mountain Ash
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
Swedish Service Tree
Rosaceae
Swedish Whitebeam
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
French Hales
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Western Mountain Ash
Rosaceae
Sitka Mountain Ash
Rosaceae
Rosaceae
Wild Service Tree
Rosaceae
Rosaceae
White Meadowsweet
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Steeplebush
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Japanese Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridalwreath Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Bridewort
Rosaceae
Rosaceae
Hardhack
Rosaceae
Garland Spiraea
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

تیره آلاله(Ranunculaceae)

فرم کلی تیره Ranunculaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی؛ فاقد اسانس. یکساله تا چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا آبدوست. گیاهان آبدوست دارای ریشه. برگ ها شناور روی آب. برگ ها متناوب یا متقابل؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ پوششی. فاقد عطر مشخص یا بدبو؛ ساده یا مرکب؛ سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. دارای گل های شهددار یا فاقد آنها. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات یا باد.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری.

طبقه بندی خانواده Ranunculaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۱۵۰۰ گونه  است.

Aconitum chinense

گونه های خانواده Ranunculaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ranunculaceae
Japanese Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Monk’s Hood
Ranunculaceae
Bei Wu Tou
Ranunculaceae
Wolfsbane
Ranunculaceae
Wolfbane
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Aconite
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Baneberry
Ranunculaceae
Red Baneberry
Ranunculaceae
Herb Christopher
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pheasant’s Eye
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Canadian Anemone
Ranunculaceae
Candle Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wood Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wind Flower
Ranunculaceae
Cao Yu Mei
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tall Thimbleweed
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue-Anemone
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rocky Mountain Columbine
Ranunculaceae
Wild Columbine
Ranunculaceae
Fan Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Columbine
Ranunculaceae
Western Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Marsh Marigold
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Xing An Sheng Ma
Ranunculaceae
Foetid Bugbane
Ranunculaceae
Komarov’s Bugbane
Ranunculaceae
Black Cohosh
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Wei Ling Xian
Ranunculaceae
Rock Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Hairy Clematis
Ranunculaceae
Fragrant Virgin’s Bower
Ranunculaceae
Ranunculaceae
White Clematis
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Sennin-So
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Traveller’s Joy
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Huang Lian
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Yun Lian
Ranunculaceae
Goldthread
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Giant Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Red Larkspur
Ranunculaceae
Larkspur
Ranunculaceae
Zalil
Ranunculaceae
Stavesacre
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Stinking Hellebore
Ranunculaceae
Black Hellebore
Ranunculaceae
Green Hellebore
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
American Liverleaf
Ranunculaceae
Hepatica
Ranunculaceae
Goldenseal
Ranunculaceae
Wild Fennel
Ranunculaceae
Love-In-A-Mist
Ranunculaceae
Yellow Fennel Flower
Ranunculaceae
Black Cumin
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Bai Tou Weng
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Korean Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Pasque Flower
Ranunculaceae
Meadow Buttercup
Ranunculaceae
Water Crowfoot
Ranunculaceae
Corn Buttercup
Ranunculaceae
Bulbous Buttercup
Ranunculaceae
California Buttercup
Ranunculaceae
Hui Hui Suan
Ranunculaceae
Lesser Celandine
Ranunculaceae
Lesser Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Graceful Buttercup
Ranunculaceae
Mao Gen
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rough-Seed Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Western Buttercup
Ranunculaceae
Buttercup
Ranunculaceae
Pennsylvania Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Creeping Buttercup
Ranunculaceae
Creeping Spearwort
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Celery-Leaved Buttercup
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Tian Kui
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Lesser Meadow Rue
Ranunculaceae
Meadowrue
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rue Anemone
Ranunculaceae
Globeflower
Ranunculaceae
Yellowroot
Ranunculaceae

تیره Polemoniaceae

فرم کلی تیره Polemoniaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی. یکساله تا چندساله؛ بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. برگ ها متناوب یا متقابل یا چرخشی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت پرمانند یا پنجه ای. پهنک برگ های ساده بصورت بریده بریده یا یکپارچه؛ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

این تیره از لحاظ داشتن تخمدان سه برچه ای و وضع رافه تخمک با تیره های هیدروفیلاسه و بورژانیاسه تقاوت دارد. پله مونیاسه ها بیشتر در سرزمینهای خارج از نواحی گرمسیری بویژه در غرب امریکای شمالی انتشار درند. این گیاهان علفی، گاهی بالا رونده و یا خرنده و دارای برگهائی فاقد گوشوارک اند گلها منظم غالباً مجتمع در گل آذینهای گرزن دارای کاسه و جام و پرچم پنج پر و مادگی سه پر هستند تخمدان آنها سه خانه ای دارای یک خامه منفرد و محتوی تخمکهای فراوان واقع بر جفت محوری است. تخمک ها آناتروپ هستند و اگر تعدادشان کم باشد.
سفت آنها در جهت بالا قرار دارد. میوه کپسول و دانه دارای آلبومن و جنین سبز رنگ است تیره پله مونیاسه دارای جنسهای زینتی مانند Phlox ، Gilia , Polemonium و غیره است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و جدیدالحاره. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. همه جازی بجز آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا، استرالیا و شرق آمریکای جنوبی. X=6, 7, 8, 9 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۹ است.

طبقه بندی خانواده Polemoniaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۳۰۰ گونه است.

Ipomopsis aggregata

گونه های خانواده Polemoniaceae  درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Skyrocket
Polemoniaceae
Polemoniaceae
Skunk Weed
Polemoniaceae
Garden Phlox
Polemoniaceae
Jacob’s Ladder
Polemoniaceae
Abcess Root
Polemoniaceae

تیره کلاه میر حسین(Plumbaginaceae)

فرم کلی تیره Plumbaginaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا بالارونده. چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوشش دار یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب سوزنی یا خطی یا کشیده؛ درصورت بریده بودن به شکل پرمانند؛ با رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی، بویژه علفزارهای نمکی و سواحل دریاها. X=6-9 .

طبقه بندی خانواده : زیررده دولپه ای ها. راسته Caryophyllales .

این خانواده Plumbaginaceae دارای ۷۷۵ گونه است.

Ceratostigma plumbaginoides

گونه های خانواده Plumbaginaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sea Thrift
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Chinese Plumbago
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Sea Lavender
Plumbaginaceae
Plumbago
Plumbaginaceae

 

تیره بار هنگ (Plantaginaceae)

فرم کلی تیره Plantaginaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ آبدار یا غیرآبدار. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. هتروفیلی یا غیرهتروفیلی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ علفی یا چرمی یا گوشتی؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ پوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ خطی یا نیزه ای یا یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یکپایه ی ماده، یا یکپایه. گرده افشانی توسط باد، یا توسط باد و حشرات.

جغرافیا، سیتولوژی: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=4-12(+) .

طبقه بندی خانواده Plantaginaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۲۷۰ گونه است.

Plantago Psyllium (اسفرزه):

گیاهی علفی ، یکساله به ارتفاع ۱۰تا۳۵ سانتیمتر که به حالت وحشی در نواحی مختلف مختلف مدینترانه ،شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا منجمله ایران می روید.از مشخصات آن این است که برگ هایی باریک ،دراز ، نوک تیز و مجتمع به وضع متقابل یا سه تایی بر روی ساقه دارد.گل های آن به صورت سنبله هاییبر روی پایه بلند ظاهر می گردد، دارای براکته های باریک در قاعده گل آذین اند.میوه اش پوشینه شکوفا دو خانه است. این گیاه و دو گونه دیگر آن به نام های P.cynops L. P.indica L. , P.ramosa از نظر درمانی به مصارف مشابه می رسند. مخلوط دانه این گیاهان ،در بازرکانی تحت عنوان اسفرزه در معرض استفاده قرار می گیرد. خواص درمانی :از دانه گیاهان مذکور در رفع یبوست های مقاوم ،اسهال های ساده ، درد های ناشی از التهاب کلیه و مثانه و همچنین در خون آمدن از ریه استفاده به عمل می آید.

.Plantago coronopus L:

گیاهی است یکساله یا دو ساله که اغلب در ماسه زار ها ودشت های سواحل دریاها ،اراضی دارای شوره و نواحی گرم می روید.از مشخصات آن این است که برگ های آن در قاعده ساقه واقع است و پهنک آن نیز عموما باریک ،دراز و منقسم به تقسیمات عمیق یا دندانه دار می باشد.گل های آن مجموعا سنبله های باریک ودرازی به وجود می آورند که هر یک بر روی پایه بلندی منتهی به ناحیه یقه، واقع است.میوه آن کوچک ، محتوی ۳تا۵ دانه قهوه ای است. خواص درمانی : کلیه قسمت های گیاه اثر مدر دارد . از دانه اش نوعی کولیر ،جهت رفع ورم چشم تهیه می شود.

.Plantago major L:

نام‌های‌ رایج‌: بارتنگ‌، بارهنگ‌ کبیر، لسان‌ الحمل‌، لسان‌ الحمل‌کبیر، رماج‌ولک‌، چرغول‌. بارهنگ گیاهی است پایا، ظاهراً بی کرک یا کمی کرکپوش با بن و ریشه‌ای کوتاه است. سابقه آن به طول ۷۰-۱۰ سانتی متر، متعدد ایستاده یا خیزان، فاقد شیار، مساوی یا کمی بلندتر از برگ‌ها است. برگ‌های آن تماماً طوقه‌ای، تخم مرغی پهن با ۹-۳ رگبرگ قوی و برجسته، کامل یا در حاشیه سینوسی، بی کرک یا کرکپوش، دارای دمبرگ نسبتاً بلند. گل‌ها سبز متمایل به قهوه‌ای، کوچک مجتمع در خوشه‌های دراز استوانه‌ای. موسم گلدهی گیاه اردیبهشت تا شهریورماه است. دانه‌های این گیاه تیره رنگ، کوچک و تخم مرغی شکل و در میوه‌ای پوستینه که به صورت کپسول تخم مرغی بوده و دارای ۲ خانه و محتوی ۸-۴ دانه‌است قرار دارند. دانه‌ها را از اواسط فصل بهار به بعد جمع آوری می‌نمایند ترکیبات شیمیایی: برگ‌ و ریشه‌ بارهنگ‌ کبیر دارای‌ موسیلاژ، صمغ‌، اسیدهای‌ آلی‌، تانن‌، انورتین‌،امولسیون‌ و گلوکوزیدی‌ به‌نام‌ اوکوبین‌، دیاستاز، هتروزید، مواد رنگی‌، ساکارز (درتخم‌)، پکتین‌، اسید سیتریک‌، ساپوزید (در برگ‌) و در خاکستر آن‌ املاح‌ مختلف‌سدیم‌، منیزیم‌، پتاسیم‌ به‌طور فراوان‌ موجود است‌.دانه بارهنگ دارای چربی، صمغ، موسیلاژ، ترکیبات گلوکزیدی است. قسمت‌ مورد استفاده‌ بارهنگ‌ برگهای‌ خشک‌ شده‌ و بندرت‌ تازه‌، دانه‌ و ریشه‌آن‌ است‌. برگهای‌ آن‌ در بهار تا پیش‌ از زمان‌ گل دادن‌ جمع‌آوری‌ می‌شود و به‌سرعت‌در آفتاب‌ در ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ سانتیگراد باید خشکانده‌ شود. محل رویش گیاه بارهنگ در منطقه وسیعی از دو قاره اروپا و آسیا و همچنین شمال آفریقا و آمریکای شمالی می‌روید. در ایران تقریباً در تمام نقاط می‌روید. خواص‌ درمانی ‌: طبع‌ بارهنگ‌ سرد و خشک‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر دارای‌ خواص‌ قابض‌، تب‌بر، تونیک‌، نرم‌کننده‌، تصفیه‌کننده‌خون‌، ضد اسهال‌، محرک‌، معرق‌، مدر، ضد رماتیسم‌ و ضد اسهال‌ خونی‌، ضدالتهاب‌ کلیه‌ و مثانه‌، و ضد باکتری‌ است‌. بارهنگ‌ کبیر در موارد خونرویهای‌ ریوی‌، وجود خون‌ در اخلاط‌، عفونتهای‌مجاری‌ تنفسی‌، التهابات‌ چشمی‌، بیماریهای‌ کبدی‌، زردی‌، استفراغ‌، رفع‌ناراحتی‌های‌ آسم‌ مرطوب‌ و برونشیتی‌، اسهال‌های‌ ساده‌ و خونی‌، ورم‌ مخاط‌دهان‌، درد دندان‌، التیام‌ زخم‌، کولیک‌، مالاریا، سوزاک‌، احساس‌ سوزش‌ در لوله‌مری‌، نزله‌ مجاری‌ ادرار و دستگاه‌ هضم‌، رفع‌ تحریکات‌ در نزله‌های‌ مزمن‌ برونشها استفاده‌ می‌گردد.

 

Plantago arenaria

گونه های خانواده  Plantaginaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Psyllium
Plantaginaceae
Plantaginaceae
French Psyllium
Plantaginaceae
Che Qian Zi
Plantaginaceae
Mexican Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Buck’s-Horn Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
Common Plantain
Plantaginaceae
Sea Plantain
Plantaginaceae
Hoary Plantain
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Blond Psyllium
Plantaginaceae
Fleawort
Plantaginaceae
Blackseed Plantain
Plantaginaceae

تیره سرخاب کولی(Phytolaccaceae)

فرم کلی تیره Phytolaccaceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای. آبدار یا غیرآبدار. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، مارپیچی، علفی یا گوشتی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم، خاردار. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

سرخاب‌کولیان (Phytolaccaceae) تیره‌ای است از میخک‌سانان می باشند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. نواحی گرمسیر و معتدل گرم آمریکا، آفریقا، اروپا-آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا. X=9 .

طبقه بندی خانواده Phytolaccaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Caryophyllales .

این خانواده دارای حدود ۱۰۰ گونه است.

Phytolacca esculenta

گونه های  خانواده Phytolaccaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Indian Poke
Phytolaccaceae
Pokeweed
Phytolaccaceae
Bella Sombra
Phytolaccaceae
Phytolaccaceae

تیره آلاله سفید( Parnassiaceae)

~  Celastraceae ,  Saxifragaceae

فرم کلی تیره Parnassiaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دارای دمبرگ طویل؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ کشیده یا تخم مرغی یا کروی؛ با رگبرگ پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی نر. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال. نواحی معتدل.

طبقه بندی خانواده Parnassiaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Celastrales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه و تنها یک جنس Parnassia است.

Parnassia palustris

 

گونه های خانواده Parnassiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Grass Of Parnassus
Parnassiaceae

 

تیره خشخاش(Papaveraceae)

فرم کلی تیره Papaveraceaeگیاهانی علفی یا درختی یا درختچه ای؛ صمغ آور یا دارای شیره رنگی؛ یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. یکساله یا چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. خشکی زی. برگ ها متناوب یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ معمولاً پرمانند یا بسیار منقسم؛ دارای رگبرگ های پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت، غیرزنده زا. فاقد گل های شهددار. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری و استرالیا. نواحی یخبندان تا نیمه گرمسیری. بخصوص نواحی معتدل شمالی، ایسلند، آمریکای مرکزی و غرب هندوستان، آفریقای جنوبی و شرق استرالیا. X=(5-)6, 7, 8, 11, 19 .

غالب گیاهان این تیره مانند papaver ها ، Glaucium ها ، Chelidonium ها و غیره مجاری ترشحی لاتکس مرکب از سلولهای منفرد با پشت سر هم با جدار عرضی سوراخ دار و یا بصورت مشبک دارند این سلولها و مجاری در پارانشیم ها مخصوصاً دربافت آبکش دیده می شوند.شیرا به آنها ممکن است شیری رنگ(papaver) ها یا زرد رنگ (Chelidonium) ها و یا قرمز رنگ در (Sanguinaria ها) باشد.گیاهان داروئی مهمی در این تیره وجود دارند که ارزش درمانی ارزنده آنها سبب گردیده که در بسیاری از مداواها با اثر قاطع بکار روند از بعضی از آنها مواد موثر بسیار مهمی استخراج می گردد که در پزشکی اهمیت فراوان دارد.

طبقه بندی خانواده Papaveraceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۲۰۰ گونه است.


Glaucium flavum

گونه های خانواده Papaveraceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
White Prickly Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Greater Celandine
Papaveraceae
Papaveraceae
Scrambled Eggs
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Fumewort
Papaveraceae
Three-Leaf Corydalis
Papaveraceae
Papaveraceae
Yan Hu Suo
Papaveraceae
Squirrel Corn
Papaveraceae
Dutchman’s Breeches
Papaveraceae
Bleeding Heart
Papaveraceae
Californian Poppy
Papaveraceae
Horned Poppy
Papaveraceae
Plume Poppy
Papaveraceae
Papaveraceae
Blue Poppy
Papaveraceae
Himalayan Poppy
Papaveraceae
Prickly Poppy
Papaveraceae
Long-Head Poppy
Papaveraceae
Arctic Poppy
Papaveraceae
Oriental Poppy
Papaveraceae
Corn Poppy
Papaveraceae
Opium Poppy
Papaveraceae
Creamcups
Papaveraceae
Blood Root
Papaveraceae
Papaveraceae