تیره آناناس(Bromeliaceae)

فرم کلی تیره Bromeliaceaeگیاهانی علفی، آبدار یا غیرآبدار. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه، یا دارای برگ های متراکم انتهایی، یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا انگلی یا بالارونده. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه، چرمی یا گوشتی، یا تغییریافته به خار، معمولاً فلس فلس، بدون دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی یا نوک تیز، با رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران یا باد.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. آمریکا . غرب هند. X=8-29 (اغلب ۲۵ ).

طبقه بندی خانواده Bromeliaceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Poales .

این تیره  دارای حدود ۳۰۰۰ گونه است.

گونه های خانوادهBromeliaceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Bromeliaceae
Bromeliaceae

تیره گل گاو زبان(Boraginaceae)

فرم کلی تیره  Boraginaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی یا بالارونده؛ فاقد اسانس. گیاهانی اتوتروف. یکساله تا چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها در اندازه های بسیار کوچک تا متوسط؛ متناوب یا متناوب و متقابل؛ پهن؛ علفی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا کنگره دار یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا دوپایه ی ماده. گرده افشانی توسط حشرات.

گیاهان این تیره در ایران گسترش زیادی دارند و از مناطق پست سواحل جنوبی تا ارتفاعات بالای البرز و آذربایجان گسترده اند. بعضی از این تیره جنبه دارویی دارند، مثل گیاه درختچۀ سپستان (Cordya myxa) که خاص مناطق جنوب ایران است. از گیاهان دارویی این تیره در ایران گل گاوزبان (Echium amoenum) است. در استان فارس در منطقه میمند از جنس Caccinia macranthera عرق گاو زبان تهیه می شود، ولی انچه در کشورهای اروپایی بعنوان گاوزبان مصرف داردBorago officinalis است.

Borago officinalisگاو زبان اروپایی
گیاهی چند ساله، با ارتفاع۱۵-۶۰Cm، با ساقه ای منشعب و کرک دار، گل منظم ۱۵-۲۰میلیمتر، برگ متناوب، تخم مرغی، کاملا گوشتی و کرک دار، میوه ۴ برچه ای و چروکیده. زیستگاه: محوطه باغ ها و مزارع، زمین های بایر و بصورت زراعی وزینتی کشت می شود. زمان گلدهی ژوئن و اوت. بومی مدیترانه غربی ود ر فلاند بطور وحشی وجود دارد. کاربرد درمانی این گیاه در درمان تب و اضطراب وافسردگی بکار رفته و بعنوان یک داروی دیورتیک برای مشکلات زنانه استفاده می شود. برگ آن مزه خیار تازه دارد ودر سالاد می شود استفاده گردد. مقدار کمی آلکالوئید Pyrrolizidine  دارد که برای کبد سمی است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره، جدیدالحاره، گرمسیری، استرالیا و منطقه قطب جنوب. نواحی معتدل تا گرمسیری. X=4-12 .

طبقه بندی خانواده Boraginaceaeزیررده دولپه ای ها.

 این خانواده دارای ۱۵۶ جنس یاسرده  و ۲۵۰۰ گونه   است.

 تعدادی از گونه‌های آن مانند گل فراموشم نکن،گل گاو زبان ، سینه دارو، ، هماور دارویی، زنگوله ای،سپستان،، آلکانا و گل عسلی برای تزئین در کناره‌های علفی کاشته می‌شود.

گونه های خانوداه  Boraginaceae در شبکه گیاهی ایران :

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Alkanet
Boraginaceae
Tarweed Fiddleneck
Boraginaceae
Bristly Fiddleneck
Boraginaceae
Anchusa
Boraginaceae
Alkanet
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Borage
Boraginaceae
Field Gromwell
Boraginaceae
Pacific Hound’s Tongue
Boraginaceae
Hound’s Tongue
Boraginaceae
Viper’s Bugloss
Boraginaceae
Boraginaceae
Heliotrope
Boraginaceae
Boraginaceae
Paint Indian
Boraginaceae
Hairy Puccoon
Boraginaceae
Boraginaceae
Narrow-Leaf Gromwell
Boraginaceae
Manyflowered Gromwell
Boraginaceae
Gromwell
Boraginaceae
Western Gromwell
Boraginaceae
Giant Trumpets
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Mountain Bell
Boraginaceae
Boraginaceae
Oyster Plant
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Alpine Forget-Me-Not
Boraginaceae
Water Forget-Me-Not
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Fulvous Popcornflower
Boraginaceae
Lungwort
Boraginaceae
Jerusalem Sage
Boraginaceae
Prickly Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Comfrey
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

تیره Asteliaceae

فرم کلی تیره Asteliaceae :

 یا دارای برگ های متراکم انتهایی یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. مستقل یا انگلی (روی درختان). خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها در اندازه های متوسط تا بزرگ، متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه؛ علفی یا چرمی، دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی یا نیزه ای یا کشیده یا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی ماده.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره، استرالیایی و قطب جنوب. X= 8, 19 .

طبقه بندی خانوادهزیررده تک لپه ای ها، راسته Asparagales .

این خانواده دارای حدود ۵۵ گونه و ۵ جنس است.

گونه های خانواده  Asteliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae
Asteliaceae

تیره زراوند، تیره چپقک (Aristolochiaceae)

فرم کلی تیره Aristolochiaceaeگیاهانی درختچه ای یا بالارونده یا علفی؛ اسانس دار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار تا بدون پوشش؛ معطر؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. همه جازی بجز استرالیا. X=4-7, 12, 13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانوادهAristolochiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Piperales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه می باشد.

این تیره جزو تیره‌های نزدیک به اسفناجیان است گل‌هایش ارغوانی یا صورتی و برگهایش بی‌دندانه و ریز و ریشه‌اش کلفت و میوه‌اش کروی است. در قدیم به زرآوند، زهر زمین و ارسطولوخیا هم گقته می‌شد. به اصفهانی به زرآوند نخود الوندی می‌گویند.

گونه های خانواده   Aristolochiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Birthwort
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Ma Dou Ling
Aristolochiaceae
Guan Fang Chi
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Pipevine
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Texas Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Snakeroot
Aristolochiaceae
Virginia Snakeroot
Aristolochiaceae
Dutchman’s Pipe
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Snake Root
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Asarabacca
Aristolochiaceae
Du Heng
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae
Wild Ginger
Aristolochiaceae
Aristolochiaceae

تیره گل شیپوری (Araceae)

گل‌شیپوریان یا تیرهٔ گل شیپوری

گل‌شیپوریان گیاهانی هستند علفی یا چوبی ،بالارونده ، دارای شیرآبهٔ تلخ و شیری رنگ، بابرگ‌های معمولاً پهن، دمبرگ غالباً لُب‌دار، رگبرگ‌های شبکه‌ای؛ گل‌های یک یا دو جنسی کوچک، بدون دُمگل، گل‌آذین سُنبله، ۴ تا ۶ گلپوش آزاد یا پیوسته یا بدون گلپوش، ۲ تا ۸ پرچم، تخمدان فوقانی یا برهنه، یک خانه‌ای یا بیشتر، یک تخمک یا بیشتر در هر خانه و میوهٔ معمولاً سته. این گیاهان بومی نواحی گرمسیری‌اند.

فرم کلی تیره Araceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ صمغ دار یا دارای شیرابه رنگی، یا غیرصمغ دار و فاقد شیرابه رنگی. چندساله، دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ اغلب ریزوم دار یا دارای کورم یا دارای غده. مستقل یا انگلی یا بالارونده. آبدوست یا خشکی پسند. گیاهانی آبدوست بصورت ریشه دار یا غوطه ور روی آب (جنس Pistia ). برگ ها در گیاهان آبدوست بصورت غوطه ور در روی آب یا زیر آب. هتروفیل یا غیرهتروفیل. برگ ها در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دارای دمبرگ یا بدون دمبرگ؛ پوشش دار؛ ساده یا مرکب. رگبرگ ها به شکل پرمانند یا پنجه ای یا موازی هم. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای. دارای فلس های محوری یا فاقد آنها.

انواده شیپوری Araceae

خانواده بسیار مهم به سه زیر گروه تقسیم می شوند:

۱-    گیاهانی که با قلمه ساقه تکثیر می شوند

۲-    گیاهانی که با پاجوش تکثیر می شوند

۳-    گیاهانی که هم تولید پاجوش دارند و هم با قلمه تکثیر می شوند

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری یا گرمسیری یا معتدل.

طبقه بندی خانواده Araceaeزیررده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای  ۲۰۰۰ گونه و ۱۰۶ است.

گونه های خانواده  Araceae  در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sweet Flag
Araceae
Araceae
Elephant Yam
Araceae
Devil’s Tongue
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Tian Nan Xing
Araceae
Araceae
Green-Dragon
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Indian Turnip
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Jack In The Pulpit
Araceae
Araceae
Friar’s Cowl
Araceae
Araceae
Araceae
Cuckoo Pint
Araceae
Water Arum
Araceae
Araceae
Yellow Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Araceae
Golden Club
Araceae
White Arrow Arum
Araceae
Green Arrow Arum
Araceae
Hu Zhang
Araceae
Ban Xia
Araceae
Araceae
Skunk Cabbage
Araceae
Araceae
Arum Lily
Araceae

 

تیره Aponogetonaceae

فرم کلی تیره  Aponogetonaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ دار. چندساله؛ دارای کورم یا ریزوم دار؛ ریشه ای. برگ ها شناور روی آب. اغلب هتروفیل. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. دارای رگبرگ پرمانند. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. قدیم الحاره و آفریقای جنوبی. X=8 .

طبقه بندی خانواده Aponogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این تیره دارای ۴۷ گونه و تنها یک جنس Aponogetonمی باشد.

استفاده خوراکی گونه Aponogeton distachyos:

ریشه
ساقه
گل

گونه خانواده Aponogetonaceae وجود درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hawthorn
Aponogetonaceae