تیره لادن(Tropaeolaceae)

فرم کلی تیره Tropaeolaceaeگیاهانی علفی، غیر رزینی، آبدار تا غیرآبدار. یکساله تا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. در صورت چندساله بودن دارای غده. خوابیده یا بالارونده، اغلب دارای دمبرگ دوتایی. برگ ها متناوب یا متناوب و متقابل، پهن، دارای دمبرگ، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، سپرمانند، برگ های مرکب بصورت پنجه ای. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار، با رگبرگ پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. مناطق معتدل تا گرمسیری. مکزیک تا نواحی معتدل آمریکای جنوبی. X=12-14 .

طبقه بندی خانواده Tropaeolaceaeزیررده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای ۹۲ گونه است.

Tropaeolum majus

گونه های خانواده Tropaeolaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Nasturtium
Tropaeolaceae
Dwarf Nasturtium
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Tropaeolaceae
Anu
Tropaeolaceae

 

تیره Proteaceae

فرم کلی تیره Proteaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی. گیاهان علفی چندساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ در اندازه های کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا سه برگچه ای؛ چرمی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی یا پوشش دار. برگ ها معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار یا کنگره دار.

شِکَرپارگان (نام علمیProteaceae) نام یک  تیره  از راسته چنارسانان است.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه، یا یک پایه ی نر یا دوپایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان یا پستانداران.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=5, 7, 10-13 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۷ است.

طبقه بندی خانواده Proteaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Proteales .

این خانواده دارای ۱۰۵۰ گونه است.

گُل شِکَرپاره (نام علمی : Protea cynaroides’) یا شاه‌پروته‌آ نام یک گونه از گیاهان گلدار است. این گل به تیره Proteaceae تعلق دارد.درختچه‌ای است همیشه‌سبز و پرپشت که بومی آفربقای جنوبی است. گل‌های آن مانند گل نیلوفر آبی به قطر ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر در تابستان ظاهر می‌شود. گل‌ها گلبرگ ندارند و براکته‌های گلبرگ‌مانند آن صورتی تا قرمز است. بلندی و گستردگی گیاه به یک متر و نیم می‌رسد.

Protea cynaroides

 

Telopea speciosissima

گونه های خانواده Proteaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Coast Banksia
Proteaceae
Silver Banksia
Proteaceae
Chilean Hazel
Proteaceae
Silky Oak
Proteaceae
Silky Hakea
Proteaceae
Sweet Hakea
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Rewarewa
Proteaceae
Macadamia
Proteaceae
Queensland Nut
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Dwarf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Broad-Leaved Geebong
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Pin-Leaf Geebung
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
King Protea
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Sugar Bush
Proteaceae
Waratah
Proteaceae

تیره Primulaceae

فرم کلی تیره Primulaceaeگیاهانی علفی؛ دارای شیره ی رنگی یا غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. چندساله یا یکساله؛ دارای برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا غده ای. آبزی یا خشکی زی تا شورزی. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه یا بریده بریده؛ دارای رگبرگ پرمانند یا پنجه ای. برگ ها بی گوشوارک. دارای رگبرگ های کنگره دار تا دندانه دار یا یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت؛ اغلب هترواستیل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. X=5, 8-15, 17, 19, 22 .

طبقه بندی خانواده Primulaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۰۰۰ گونه است.

پامچال (نام علمی: Primula vulgaris)، از گیاهان علفی و ماندنی تیره  پامچالیان(Primulaceae) است که بیشتر گونه‌های آن توسط بشر با انجام عمل لقاح به وجود آمده‌اند. دمای معمولی اتاق را یعنی دمای متوسط در حد ۲۰ درجه سانتی گراد را دوست دارد. ارتفاع گیاه بین ۲۵ تا ۶۰ سانتی‌متر متفاوت است و باید در فواصلی بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌م

Trientalis europaea

گونه های خانواده Primulaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Scarlet Pimpernel
Primulaceae
Rock Jasmine
Primulaceae
Cyclamen
Primulaceae
Sailor-Caps
Primulaceae
Black Saltwort
Primulaceae
Water Violet
Primulaceae
Primulaceae
Jin Qian Cao
Primulaceae
Gooseneck Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Ling Xiang Cao
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Pimpernel
Primulaceae
Creeping Jenny
Primulaceae
Primulaceae
Whorled Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Yellow Loosestrife
Primulaceae
Primulaceae
Drumstick Primula
Primulaceae
Oxlip
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Cowslip
Primulaceae
Primrose
Primulaceae
Thin-Leaf Brookweed
Primulaceae
Brookweed
Primulaceae
Primulaceae
Chickweed Wintergreen
Primulaceae
[