خانواده‎های (تیره‎های) گیاهی

تیره زیتون(Oleaceae)

فرم کلی تیره Oleaceaeگیاهانی درختی و درختچه ای یا بالارونده. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها خزاندار یا همیشه سبز؛ متقابل یا متناوب؛ مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ های ساده بصورت دندانه دار یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. اندام های رویشی بصورت فلس مانند. 

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی. نواحی یخبندان. X=10, 11, 13, 14, 23, 24 .

طبقه بندی خانواده Oleaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Lamiales .

این خانواده دارای ۹۰۰ گونه است.

تیره زیتون (Oleaceae) تیره‌ای از نعناسانان  درختی یا درختچه‌ای یا بالارونده که شامل زیتون و خویشاوندان آن می‌شود و حدود ۲۴ سرده و ۹۰۰ گونه دارد که آرایش برگهای آنها ساده یا مرکب شانه‌ای با آرایشی اغلب متقابل یا چرخه‌ای و کاسه و جام آنها معمولاً چهارقطعه‌ای است.

Olea europaea

گونه های خانوادهOleaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Fringe Tree
Oleaceae
Xue Liu
Oleaceae
Swamp Privet
Oleaceae
Wild Olive
Oleaceae
Lian Qiao
Oleaceae
Golden Bells
Oleaceae
Oleaceae
White Ash
Oleaceae
Narrow-Leaved Ash
Oleaceae
Xiao Ye Qin
Oleaceae
Hua Qu Liu
Oleaceae
Ash
Oleaceae
Himalayan Ash
Oleaceae
Oleaceae
Oregon Ash
Oleaceae
Oleaceae
Black Ash
Oleaceae
Manna Ash
Oleaceae
Red Ash
Oleaceae
Blue Ash
Oleaceae
Oleaceae
Texas White Ash
Oleaceae
Arizona Ash
Oleaceae
Oleaceae
Yellow Jasmine
Oleaceae
Winter-Flowering Jasmin
Oleaceae
Oleaceae
Jessamine
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Japanese Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Chinese Privet
Oleaceae
Privet
Oleaceae
Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Fragrant Olive
Oleaceae
Holly Olive
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Hungarian Lilac
Oleaceae
Lilac
Oleaceae

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *