نمایش 1 - 12 از 16
Ephedraceae
-
-
Ephedraceae
-
-
Ephedraceae
ارمک دو ردیفی
Sea Grape
Ephedraceae
-
Muzei Ma Huang
Ephedraceae
ارمک رونده
-
Ephedraceae
-
-
Ephedraceae
-
Ma Huang
Ephedraceae
ارمک میانه
Zhong Ma Huang
Ephedraceae
ارمک رنگارنگ، ارمک کبیر
Ma Huang
Ephedraceae
-
Mormon Tea
Ephedraceae
هوم، هوما
-
Ephedraceae
افدرا
Ma Huang