نمایش 1 - 2 از 2
Nelumbonaceae
-
American Water Lotus
Nelumbonaceae
ثعله باقلی، لاله مردابی، لوتوس هندی
Sacred Water Lotus