نمایش 25 - 36 از 46
Oleaceae
یاسمن پاکوتاه، رازقی پاکوتاه
Yellow Jasmine
Oleaceae
یاسمن زمستانی
Winter-Flowering Jasmin
Oleaceae
-
-
Oleaceae
یاسمن سفید، یاسمن جنگلی، یاس سفید
Jessamine
Oleaceae
-
-
Oleaceae
-
-
Oleaceae
-
Japanese Privet
Oleaceae
برگ نوی درخشان
Chinese Privet
Oleaceae
-
-
Oleaceae
برگ نوی آمریکایی
Privet
Oleaceae
-
Chinese Privet
Oleaceae
مندارچه، برگ نو
Privet