نمایش 13 - 22 از 22
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
بارهنگ سرنیزه ای، کاردی
Ribwort Plantain
Plantaginaceae
بارهنگ، بارهنگ کبیر
Common Plantain
Plantaginaceae
بارهنگ دریایی، بارهنگ چمن زاری
Sea Plantain
Plantaginaceae
بارهنگ معطر
Hoary Plantain
Plantaginaceae
-
-
Plantaginaceae
اسفرزه، بارهنگ تخم مرغی
Blond Psyllium
Plantaginaceae
بارهنگ کتانی، اسفرزه
Fleawort
Plantaginaceae
-
Blackseed Plantain