نمایش 13 - 24 از 37
Sapindaceae
-
-
Sapindaceae
افرای سیاه
Box Elder
Sapindaceae
-
-
Sapindaceae
افرای ژاپنی، افرای سرخ
Japanese Maple
Sapindaceae
-
-
Sapindaceae
-
Moosewood
Sapindaceae
کرکف، افرای برگ چناری، افرای چناری
Norway Maple
Sapindaceae
افرای شبه چناری
Sycamore
Sapindaceae
-
Red Maple
Sapindaceae
-
Silver Maple
Sapindaceae
-
Sugar Maple
Sapindaceae
-
Big-Tooth Maple