نمایش 1 - 12 از 116
Cruciferae
گندنایی، علف سیر
Garlic Mustard
Umbelliferae
سنبل ختایی، گلیر
Angelica
Umbelliferae
-
Wild Angelica
Umbelliferae
جعفری وحشی یکساله
Chervil
Umbelliferae
جعفری وحشی جنگلی
Cow Parsley
Umbelliferae
کرفس وحشی
Wild Celery
Umbelliferae
کرفس
Celery
Umbelliferae
-
Celeriac
Umbelliferae
-
Leaf Celery
Cruciferae
رشاد برگ پیکانی
-
Compositae
بابا آدم
Great Burdock
Compositae
بابا آدم صغیر
Lesser Burdock