گیاه Abelmoschus manihot

Abelmoschus manihot
-
1
(L.)Medik.
Aibika
2
Malvaceae
Hibiscus manihot.

عکس

2
0
-
چندساله
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
قاعده آور
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

برگ
گل