گیاه Abies concolor

Abies concolor
نراد سفيد، نراد كلورادو
2
(Gordon.&Glend.)Lindl. ex Hildebrand.
Colorado Fir
0
Pinaceae
Picea concolor.

عکس

45
8
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
ضماد
قفسه سینه
مخفف سل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ