گیاه Abronia fragrans

Abronia fragrans
-
1
Nutt.
Snowball Sand Verbena
2
Nyctaginaceae
A. speciosa.

عکس

0.6
0.8
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور
محرک تعریق
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل