گیاه Abronia villosa

Abronia villosa
-
1
S.Watson.
Desert Sand Verbena
0
Nyctaginaceae

عکس

0.1
0.5
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد