گیاه Abutilon megapotamicum

Abutilon megapotamicum
ابوتیلون فانوسی، فانوس چینی، قندیل چینی، شجرة المل
0
(Spreng.)A.St.-Hil.&Naudin.
Trailing Abutilon
2
Malvaceae
A. vexillarium.

عکس

2
2
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل