گیاه Abutilon ochsenii

Abutilon ochsenii
-
0
(Phil.)Reiche.
-
3
Malvaceae
Corynabutilon ochsenii. Anoda ochsenii. Phil.

عکس

4
3
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل