گیاه Abutilon purpurascens

Abutilon purpurascens
-
0
(Link.)Schum.
-
2
Malvaceae
A. esculentum. A.St.Hill.

عکس

2.4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل