گیاه Abutilon theophrasti

Abutilon theophrasti
گاوپنبه، شال کنف، آبسا، دیوکنف
2
Medik.
China Jute
3
Malvaceae
A. avicennae. Gaertn.

عکس

1
0
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضماد
قابض
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
فیبر
کاغذ