گیاه Abutilon vitifolium

Abutilon vitifolium
-
0
(Cav.)C.Presl.
-
3
Malvaceae
Sida vitifolia. Cav. Corynabutilon vitifolium.

عکس

8
5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل