گیاه Abutilon x suntense

Abutilon x suntense
-
0
C.Brickell.
-
3
Malvaceae

عکس

8
5
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

گل