گیاه Acacia coriacea

Acacia coriacea
آکاسیای برگ چرمی
0
DC.
Wiry Wattle
2
Leguminosae

عکس

5
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
گل

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
ماده رنگ