گیاه Acacia cultriformis

Acacia cultriformis
-
0
A.Cunn. ex G.Don.
Knife-Leaf Wattle
2
Leguminosae

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پرچین