گیاه Acacia dealbata

Acacia dealbata
آکاسیای نقره ای، میموزا
0
Link.
Mimosa
2
Leguminosae
A. decurrens dealbata.

عکس

25
8
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تانین
تثبیت خاک
ماده رنگ