گیاه Acacia decurrens

Acacia decurrens
-
1
(J.C.Wendl.)Willd.
Green Wattle
3
Leguminosae
Mimosa decurrens.

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

آدامس
گل

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
تثبیت خاک
ماده رنگ