گیاه Acacia melanoxylon

Acacia melanoxylon
-
1
R.Br.
Blackwood
2
Leguminosae

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تانین
تثبیت خاک
چوب
ماده رنگ