گیاه Acacia paradoxa

Acacia paradoxa
-
0
DC.
Kangaroo Thorn
1
Leguminosae

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پرچین