گیاه Acacia pycnantha

Acacia pycnantha
-
0
Benth.
Golden Wattle
3
Leguminosae

عکس

8
0
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
گل

سایر موارد استفاده

تانین
تثبیت خاک
ماده رنگ