گیاه Acacia retinodes

Acacia retinodes
-
0
Schltdl.
Swamp Wattle
2
Leguminosae

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

بذر
گل

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
ماده رنگ