گیاه Acacia saligna

Acacia saligna
آکاسیای بیدی
0
(Labill.)H.L.Wendl.
Blue-Leaved Wattle
1
Leguminosae

عکس

6
6
همیشه سبز
درختچه
سریع
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

آدامس
گل

سایر موارد استفاده

پرچین
تانین
تثبیت خاک
سوخت