گیاه Acacia sophorae

Acacia sophorae
-
0
(Labill.)R.Br.
Coastal Wattle
2
Leguminosae

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

بذر
گل

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
ماده رنگ